تازه های پژوهش در علوم ورزشی , 2015-09-30

عنوان : ( کاهش وزن با تمرینات هوازی بهمراه مصرف مکمل چای سبز در افراد دارای اضافه وزن )

نویسندگان: مهرداد فتحی , الهام مرادقلی , آیدا رمضانزاده ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چاقی یا اضافه وزن نتیجه دریافت بیشتر انرژی از مصرف یا سوخت انرژی در بدن است که باعث بروز بسیاری از بیماریها است. چای سبز در کنترل وزن و کاهش چربی بدن، اشتها، سطوح تری گلیسرید، کلسترول و لپتین خون و افزایش HDL خون و از بین بردن رادیکالهای آزاد می تواند موثر باشد.گروهی در یک دوره 8 هفته ای به اجرای تمرینات هوازی و مصرف مکمل چای سبز پرداختند. در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی دوره، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ بدنی و رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮ ﺷﺪ و ﺧﻮن ﮔﯿﺮی اﻧﺠﺎم گردید و داده ها تحلیل شدند. سه گروه تمرین مقاومتی، تمرین مقاومتی و مصرف مکمل چای سبز و گروه کنترل نیز به مدت 8 هفته مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه های خون سیاهرگی در پیش آزمون و پس آزمون برای تحلیل نیمرخ لیپیدی و فیبرینوژن مورد استفاده قرار گرفت. ترکیب مکمل چای سبز و تمرین هوازی باعث کاهش معنی دار وزن بدن و درصد چربی بدن می شود ولی بر کلسترول تام سرمی، تری گلیسیرین، LDL-C , HDL-C سرم تاثیر معنی داری ندارد. مقادیر کلسترول تام (034/0=P) و فیبرینوژن (01/0=P) در گروه مکمل نسبت به پیش آزمون تغییر معنی داری پیدا کرد. سطوح LDL، تری گلیسیرید و درصد چربی بدن در دو گروه مکمل و تمرین نسبت به پیش آزمون کاهش و سطح HDL افزایش معنی داری پیدا کرد. در پس آزمون تفاوت معنی داری در درصد چربی بدن، کلسترول، تری گلیسیرید و فیبرینوژن در گروه مکمل نسبت به گروه تمرین مقاومتی مشاهده شد. اختلاف معنی داری در نسبت دور کمر به باسن و BMI در بین گروهها مشاهده نشد. زنان چاق و دارای اضافه وزن می توانند جهت کاهش وزن و درصد چربی بدن از تمرینات هوازی به همراه مصرف مکمل چای سبز استفاده نمایند.ترکیب مکمل چای سبز و تمرین مقاومتی سبب کاهش درصد چربی، تری گلیسیرید و کلسترول تام می شود

کلمات کلیدی

, تمرینات هوازی, مکمل چای سبز, اضافه وزن, چاقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055123,
author = {فتحی, مهرداد and الهام مرادقلی and آیدا رمضانزاده},
title = {کاهش وزن با تمرینات هوازی بهمراه مصرف مکمل چای سبز در افراد دارای اضافه وزن},
booktitle = {تازه های پژوهش در علوم ورزشی},
year = {2015},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {تمرینات هوازی، مکمل چای سبز، اضافه وزن، چاقی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاهش وزن با تمرینات هوازی بهمراه مصرف مکمل چای سبز در افراد دارای اضافه وزن
%A فتحی, مهرداد
%A الهام مرادقلی
%A آیدا رمضانزاده
%J تازه های پژوهش در علوم ورزشی
%D 2015

[Download]