دومین همایش دانشجویی علوم ورزشی , 2016-02-15

عنوان : ( تعیین رابطه‌ی بین ابعاد آنتروپومتریک اختصاصی و قدرت دست برتر در شناگران تمرین کرده دختر )

نویسندگان: مهتاب فیروزه , مهرداد فتحی , نفیسه بخشنده زحمتی , محمدرضا تفکر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اغلب اوقات از قدرت دست به عنوان معیاری برای قدرت کل بدن استفاده می‌شود. در بازی‌های آبی از جمله شنا که استفاده از دست‌ها ضروری است ویژگی‌های ریخت‌شناسی و عملکردی دست از اهمیت زیادی برای اجرای مناسب برخوردار است(1). اندازه‌گیری ابعاد آنتروپومتریک به منظور ارزیابی خصوصیات فیزیکی و قدرت دست به عنوان نشان‌دهنده عملکرد دست انجام می‌شود(1و2). هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه‌ی بین ابعاد آنتروپومتریک اختصاصی و قدرت دست برتر در شناگران تمرین کرده دختر بود. روش‌شناسی: روش این پژوهش از نوع توصیفی_ همبستگی و از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد. برای این منظور22 شناگر دختر تمرین کرده‌ی 10تا13ساله‌ی عضو تیم هیأت شنای استان‌خراسان‌شمالی، با استفاده از روش ویسناپو، 15 مورد از ابعاد اختصاصی دست آنان اندازه‌گیری شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره در سطح معنی‌داری (P<0.05) استفاده شد. سه گروه از ابعاد آنتروپومتری اندازه‌گیری شد:

کلمات کلیدی

, شنا, آنتروپومتری دست, قدرت دست, دست برتر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055126,
author = {مهتاب فیروزه and فتحی, مهرداد and نفیسه بخشنده زحمتی and محمدرضا تفکر},
title = {تعیین رابطه‌ی بین ابعاد آنتروپومتریک اختصاصی و قدرت دست برتر در شناگران تمرین کرده دختر},
booktitle = {دومین همایش دانشجویی علوم ورزشی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شنا، آنتروپومتری دست، قدرت دست، دست برتر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین رابطه‌ی بین ابعاد آنتروپومتریک اختصاصی و قدرت دست برتر در شناگران تمرین کرده دختر
%A مهتاب فیروزه
%A فتحی, مهرداد
%A نفیسه بخشنده زحمتی
%A محمدرضا تفکر
%J دومین همایش دانشجویی علوم ورزشی
%D 2016

[Download]