کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار , 2015-12-18

عنوان : ( بررسی رابطه بین استفاده از سیستمهای هوشمندی کسب و کار و میزان تحولگرایی مدیران )مدیران صنایع غذایی استان خراسان رضوی( )

نویسندگان: فرشته سلطانی , غلامرضا ملک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هوشمندی کسب و کار یکی از مفاهیم نوین در حوزه مدیریت و سازمان است. توانمندیهای این نوع سیستمها، یکپارچگی و انسجام میان دادههای پراکنده سازمانی را امکانپذیر میسازد. علاوه بر استفاده از علوم و مهارتها و فناوریهای نوین، سازمانهای امروزی نیازمند اتخاذ سبک رهبری مناسب برای پیادهسازی این فناوریها نیز میباشند. به این جهت در این پژوهش، رابطه بین استفاده از سیستمهای هوشمندی کسب و کار و میزان تحولگرایی مدیران بررسی گردید. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است که جامعه آماری آن را کلیه مدیران صنایع غذایی استان خراسان رضوی تشکیل میدهند. تعداد 241 نفر از آنها به عنوان نمونه و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. دادههای مورد نیاز با استفاده از دو پرسشنامه شامل بررسی ویژگیهای مدیریت تحولگرا و پرسشنامه 1 جمعآوری گردید و دادهها با استفاده از نرمافزارهای / 1و 900 / استفاده از سیستمهای هوشمندی کسب و کار با پایایی 8 SPSS و AMOS تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان میدهد گر چه رابطهای بین استفاده از سیستمهای هوشمندی کسب و کار و تحولگرایی مدیران و استفاده از سیستمهای هوشمندی کسب و کار و ابعاد ترغیب ذهنی و ملاحظات فردی مشاهده نمیشود اما رابطه مثبت و معنیداری بین استفاده از سیستمهای هوشمندی کسب و کار و ابعاد انگیزش الهام بخش و نفوذ آرمانی در مدیران وجود دارد.

کلمات کلیدی

, هوشمندی کسب و کار, مدیریت تحولگرا, فناوری اطلاعات, ترغیب ذهنی, تحولگرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055129,
author = {فرشته سلطانی and ملک زاده, غلامرضا},
title = {بررسی رابطه بین استفاده از سیستمهای هوشمندی کسب و کار و میزان تحولگرایی مدیران )مدیران صنایع غذایی استان خراسان رضوی(},
booktitle = {کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هوشمندی کسب و کار، مدیریت تحولگرا، فناوری اطلاعات، ترغیب ذهنی، تحولگرایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین استفاده از سیستمهای هوشمندی کسب و کار و میزان تحولگرایی مدیران )مدیران صنایع غذایی استان خراسان رضوی(
%A فرشته سلطانی
%A ملک زاده, غلامرضا
%J کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
%D 2015

[Download]