آموزش پرستاری, دوره (4), شماره (4), سال (2016-2) , صفحات (40-51)

عنوان : ( مدل ساختاری ارتباط سرمایه اجتماعی با فرهنگ سازمانی بر اساس دیدگاه پرستاران )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , حامد ابراهیم خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: با توجه به نقش فرهنگ سازمانی در افزایش یکفیت مراقبت های درمانی، توجه به متغیرهای تأثیرگذار بر آن اهمیت فوق العاده ای دارد. در این بین سرمایه اجتماعی یکی از متغیرهایی است که بر فرهنگ سازمانی تأثیرگذار بوده و کنشهای معین افراد را در درون ساختار تسهیل می کند؛ بر همین اساس نیز هدف این مقاله بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سازمانی از دیدگاه پرستاران می باشد. روش: این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی م یباشد. نمونه پژوهش شامل 200 نفر از پرستاران شاغل در بخش های مختلف بیمارستانهای شهر زنجان می باشد. به منظور نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی استفاده شده است. معیارهای ورود داشتن مدرک کارشناسی و بالاتر و اشتغال به کار 6 ماه و بیشتر بوده است. برای گردآوری داد هها جهت آزمون فرضی ههای تحقیق از پرسش نامه فرهنگ سازمانی و پرسشنامه سرمایه اجتماعی استفاده گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری در نرم افزارهای spss و لیزرل استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد سرمایه اجتماعی با ضریب استاندارد شده 76 / 0 و مقدار 11/63 t با فرهنگ سازمانی ارتباط مستقیم دارد. همچنین سرمایه اجتماعی با ضریب 585 / 0 با فرهنگ تداوم، با ضریب 463 / 0 با فرهنگ رسالتی، با ضریب 789 / 0 با فرهنگ مشارکتی و با ضریب 567 / 0 با فرهنگ سازگاری ارتباط مستقیمی دارد. همچنین مقدار RMSE برابر 003 / GFI ،0 برابر 92 / 0 و نسبت به درجه آزادی کمتر از 1 نشان دهنده برازش خوب مدل می باشد. نتیجه گیری: با توجه به ارتباط سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی در بین پرستاران، مدیران پرستاری می توانند با ارتقا یکی از این متغیرها و به خصوص سرمایه اجتماعی باعث تقویت سایر متغیرها شوند. در این زمینه ایجاد تیم های کاری، تفویض بیشتر اختیار به پرستاران و ارتباط مناسب تر با پرستاران می تواند باعث رشد سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی شود.

کلمات کلیدی

, سرمایه اجتماعی, فرهنگ سازمانی, پرستار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055131,
author = {کاظمی, مصطفی and ابراهیم خانی, حامد},
title = {مدل ساختاری ارتباط سرمایه اجتماعی با فرهنگ سازمانی بر اساس دیدگاه پرستاران},
journal = {آموزش پرستاری},
year = {2016},
volume = {4},
number = {4},
month = {February},
issn = {3812-2322},
pages = {40--51},
numpages = {11},
keywords = {سرمایه اجتماعی، فرهنگ سازمانی، پرستار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل ساختاری ارتباط سرمایه اجتماعی با فرهنگ سازمانی بر اساس دیدگاه پرستاران
%A کاظمی, مصطفی
%A ابراهیم خانی, حامد
%J آموزش پرستاری
%@ 3812-2322
%D 2016

[Download]