کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری , 2015-02-25

عنوان : ( تجزیه و تحلیل اثرات خشکسالی اقلیمی بر دبی رودخانه کارون )

نویسندگان: رضا دوستان , سیدرضا حسین زاده , مریم رشیدی , عادل سپهر , حیدر زارعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی یکی از مهمترین مخاطرات طبیعی میباشد که خسارات فراوانی را بر منابع آبی وارد می سازد. در میان ویژگیهای خشکسالی سه ویژگی شدت، مدت و گسترش مکانی از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد. به منظور پایش و سنجشخشکسالی در هر منطقه و تجزیه و تحلیل آماری این پدیده لازم است از شاخص هایی استفاده گردد. در این پژوهش شاخصاستاندارد شده بارش) SPI ( با در نظر گرفتن مزایایی که در تحلیل و ایجاد ارتباط زمانی بین رخداد خشکسالی در نواحیمختلف دارد،انتخاب شده است.در این راستا از اطلاعات هیدرومتری و بارانسنجی 3 ایستگاه ملاثانی،اهواز و فارسیات در حوضهرودخانه کارون به ترتیب در یک دوره آماری 44 ساله، 05 ساله و 25 ساله استفاده شد. پس از آماده سازی اطلاعات،مقادیرشاخص استاندارد شده بارش در مقیاس زمانی 12 ماهه جهت تعیین شدت خشکسالی تمامی ایستگاه ها محاسبه گردید سپسروند شدت خشکسالی و همچنین روند تغییرات دبی بررسی شد و در نتیجه با استفاده از شدت خشکسالی و محاسبه رگرسیونخطی و پلی نومیال مرتبه 6 دبی به این نتیجه رسیدیم که شدت خشکسالی در حوضه زیاد میباشد و کاهش مقدار دبی کاملامنطبق با دوره های خشکسالی میباشد و همبستگی معنی داری بین شدت خشکسالی و دبی وجود دارد همچنین دوره هایخشکسالی در ایستگاه اهواز و ملاثانی بیشتر و طولانی تر میباشد

کلمات کلیدی

, رودخانه کارون, شاخص استاندارد, خشکسالی هواشناسی, هیدرولوژی کارون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055132,
author = {دوستان, رضا and حسین زاده, سیدرضا and رشیدی, مریم and سپهر, عادل and حیدر زارعی},
title = {تجزیه و تحلیل اثرات خشکسالی اقلیمی بر دبی رودخانه کارون},
booktitle = {کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {رودخانه کارون، شاخص استاندارد، خشکسالی هواشناسی، هیدرولوژی کارون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تجزیه و تحلیل اثرات خشکسالی اقلیمی بر دبی رودخانه کارون
%A دوستان, رضا
%A حسین زاده, سیدرضا
%A رشیدی, مریم
%A سپهر, عادل
%A حیدر زارعی
%J کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
%D 2015

[Download]