پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم , 2016-01-25

عنوان : ( تاثیر بادهای غربی برهمبستگی ایزوتوپی کربنات‌های پدوژنیک شمال‌شرق ایران و غرب روسیه طی هولوسن میانی )

نویسندگان: امید بیات , علیرضا کریمی کارویه , مارتین کهل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هولوسن جدیدترین و دوره فعلی زمین‌شناختی است که طی آن سیستم اقلیمی فعلی زمین تثبیت شده است. جهت بررسی شرایط اقلیمی در مرز اوراسیا، کربنات های پدوژنیک در لندفرم‌های مختلف شمال‌شرق ایران با روش اسپکترومتری جرمی مورد آنالیز ایزوتوپی پایدار کربن و اکسیژن قرار گرفت. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت بین مقادیر ایزوتوپی کربن و اکسیژن وجود دارد که نشانگر تاثیر عوامل متاثر از مقادیر ایزوتوپی اکسیژن (دما و بارش) بر تغییرات پوشش گیاهی شمال‌شرق ایران است و درواقع طی هولوسن میانی تغییرات غلظت گازکربنیک اتمسفری نقشی بر تغییرات پوشش گیاهی شمالشرق ایران نداشته است. همبستگی ایزوتوپی کربنات‌ها، نشانگر همبستگی بسیار قوی مقادیر ایزوتوپی شمال‌شرق ایران و غرب روسیه است که ضمن تائید اثر دما و بارش در مرز اوراسیا، نشان می‌دهد مکانیسم اقلیمی مشابه طی هولوسن میانی در هر دو منطقه بر تشکیل کربناتها موثر بوده که احتمالا از گسترش بادهای غربی ایجاد شده است.

کلمات کلیدی

, ایزوتوپ پایدار کربن و اکسیژن, همبستگی ایزوتوپی, کمربند لسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055133,
author = {امید بیات and کریمی کارویه, علیرضا and مارتین کهل},
title = {تاثیر بادهای غربی برهمبستگی ایزوتوپی کربنات‌های پدوژنیک شمال‌شرق ایران و غرب روسیه طی هولوسن میانی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ایزوتوپ پایدار کربن و اکسیژن، همبستگی ایزوتوپی، کمربند لسی اوراسیا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر بادهای غربی برهمبستگی ایزوتوپی کربنات‌های پدوژنیک شمال‌شرق ایران و غرب روسیه طی هولوسن میانی
%A امید بیات
%A کریمی کارویه, علیرضا
%A مارتین کهل
%J پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم
%D 2016

[Download]