فقه و اصول, دوره (47), شماره (103), سال (2016-2) , صفحات (159-178)

عنوان : ( گونه شناسی فتوا مستند به سد ذرایع در انگاره فقیهان امامیه )

نویسندگان: داود گوهری , حسین ناصری مقدم , حسین صابری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسأله سد ذرایع و إعتبار آن در بین مذاهب إسلامی از مسائل دیرین فقه و اصول مذاهب است. در این بین فقهای إمامیه در علم اصول رویکرد منفی نسبت به حجیّت آن داشته‌اند و هنوز هم این رویکرد ادامه دارد. مطلب قابل توجه اینکه صرف نظر از دیدگاههای اصول فقهای امامیه در بین فتاوای ایشان به مواردی بر می‌خوریم که با توجه به بیان تعلیل آنها توسط فقهاء به نظر می‌رسد مصداقی از مصادیق سد ذرایع باشند که این مطلب با نظریه فقهای إمامیه یعنی عدم إعتبار سد ذرایع منافات دارد. به نظر می‌رسد در اصول فقه إمامیه عناوین مشابهی به سد ذرایع همچون مقدمه حرام وجود دارد که می‌توان إختلاف نظر موجود را نزاع لفظی دانست که در نتیجه از جهت ماهوی و منهی عنه بودن از سوی شارع مقدس بر هم منطبق خواهند شد. مقاله پیش‌رو بر اساس رویکرد به إحصاء مورد ادعای خود به طرح گونه‌های فقهی‌ای پرداخته که تعلیل فقهاء، عنوان سد ذرایع را بر آنها منطبق می نماید.

کلمات کلیدی

, سد ذرایع, مقدمه حرام,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055135,
author = {گوهری, داود and ناصری مقدم, حسین and صابری, حسین},
title = {گونه شناسی فتوا مستند به سد ذرایع در انگاره فقیهان امامیه},
journal = {فقه و اصول},
year = {2016},
volume = {47},
number = {103},
month = {February},
issn = {2008-9139},
pages = {159--178},
numpages = {19},
keywords = {سد ذرایع، مقدمه حرام، تعلیل.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گونه شناسی فتوا مستند به سد ذرایع در انگاره فقیهان امامیه
%A گوهری, داود
%A ناصری مقدم, حسین
%A صابری, حسین
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2016

[Download]