علوم باغبانی, دوره (31), شماره (3), سال (2018-2) , صفحات (505-516)

عنوان : ( مطالعه تأثیر کادمیم، روی و زئولیت بر خصوصیات فیزیومورفولوژیکی گل راعی(Hypericum perforatum L.) )

نویسندگان: ژاله زندوی فرد , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , امیر فتوت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بین عناصر سنگین، کادمیم به دلیل تحرک و زیست فراهمی زیاد در خاک و ایجاد سمیت در غلظت‌های کم، اهمیت ویژه‌ای دارد. گل راعی، دومین گیاه پرمصرف در درمان افسردگی، به ‌عنوان یک گیاه بیش‌اندوز کادمیم شناخته شده است. به دلیل ظرفیت تبادل کاتیونی بالای کانی زئولیت و شباهت رفتار شیمیایی یون‌های روی و کادمیم، افزایش زئولیت و روی در محیط رشد گیاه، می‌تواند تعدیل کننده‌ی اثرات سمی کادمیم باشد. بدین منظور، آزمایشی به صورت فاکتوریل سه عاملی بر پایه‌ی طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 27 تیمار و سه تکرار، به صورت گلدانی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد طی سال‌های 1393-1392 اجرا گردید. تیمار‌ها شامل سولفات کادمیم (0، 10، 20 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک)، سولفات روی (0، 25، 50 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک) و زئولیت معدنی (0، 5، 10 گرم در کیلوگرم خاک) بر خاک اعمال شدند. نتایج نشان داد که افزایش سطح کادمیم منجر به کاهش معنی‌دار صفات ارتفاع گیاه، طول ریشه، تعداد ساقه گل‌دهنده، تعداد گل، سطح برگ و میزان کلروفیل نسبی به ترتیب 28/6 ، 45/3 ، 04/2 ، 49/5 ، 82/0 و 71/15 درصد نسب به شاهد گردید و تنها، تعداد گرهک‌های سیاه در برگ را 23/4 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. تیمار ترکیبی روی و کادمیم تنها در صفات ارتفاع گیاه و طول ریشه توانست به طور معنی‌داری اثرات کاهنده کادمیم را کاهش دهد. هم‌چنین اثر متقابل کادمیم و زئولیت تنها برای صفات طول ریشه و تعداد گل معنی‌دار شد. به طور کلی، کاربرد سولفات روی و زئولیت تا حدودی اثرات سوء کادمیم بر صفات اندازه‌گیری شده را تعدیل کرد.

کلمات کلیدی

بیش‌اندوز کادمیم; سولفات روی; سولفات کادمیم; کلینوپتیلولیت; گیاهان دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055141,
author = {زندوی فرد, ژاله and عزیزی ارانی, مجید and آروئی, حسین and فتوت, امیر},
title = {مطالعه تأثیر کادمیم، روی و زئولیت بر خصوصیات فیزیومورفولوژیکی گل راعی(Hypericum perforatum L.)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2018},
volume = {31},
number = {3},
month = {February},
issn = {2423-3986},
pages = {505--516},
numpages = {11},
keywords = {بیش‌اندوز کادمیم; سولفات روی; سولفات کادمیم; کلینوپتیلولیت; گیاهان دارویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تأثیر کادمیم، روی و زئولیت بر خصوصیات فیزیومورفولوژیکی گل راعی(Hypericum perforatum L.)
%A زندوی فرد, ژاله
%A عزیزی ارانی, مجید
%A آروئی, حسین
%A فتوت, امیر
%J علوم باغبانی
%@ 2423-3986
%D 2018

[Download]