کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش‌ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری , 2015-02-25

عنوان : ( بررسی اثر خشکسالی هواشناسی بر تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت مشهد با استفاده از شاخص‌هایGRI و SPI )

نویسندگان: آیلین وردی پورآزاد , مریم آذرخشی , ابوالفضل مساعدی , جلیل فرزادمهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده‌ی خشکسالی در طول دوره‌ی وقوع خود، منابع آب‌های زیرزمینی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، که متاسفانه کمتر مورد توجه قرارگرفته است. هدف از این پژوهش بررسی اثر خشکسالی در یک دوره آماری سی و یک ساله 1391-1361 برسطح ایستابی آبخوان دشت مشهد بر اساس شاخص خشکسالی هواشناسی SPI و شاخص منبع آب زیرزمینی GRI به عنوان یک شاخص هیدروژئولوژیکی می‌باشد. نتایج محاسبات انجام شده حاکی از آن است که مقادیر محاسبه شده GRI با شاخص خشکسالی هواشناسیSPI همبستگی بالایی ندارد، ولی در مقیاس طولانی مدت (3 سال)، همبستگی آن بهتر می‌باشد. همچنین در مقایسه فصول میزان همبستگی در فصل زمستان نسبت به فصول دیگر بیشتر می باشد، زیرا برداشت آب زیرزمینی در این فصل تقریبا صفر می‌باشد و تاثیر آن در تغذیه آب‌های زیرزمینی بیشتر خواهد بود. خشکسالی‌های هواشناسی با تاخیر فاز زمانی و بعد از گذشت زمانی حدود 3 سال بیشترین تاثیر خود را بر منابع آب زیرزمینی دشت می گذارند

کلمات کلیدی

, آب زیرزمینی, خشکسالی, دشت مشهد, GRI, SPI
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055150,
author = {آیلین وردی پورآزاد and مریم آذرخشی and مساعدی, ابوالفضل and جلیل فرزادمهر},
title = {بررسی اثر خشکسالی هواشناسی بر تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت مشهد با استفاده از شاخص‌هایGRI و SPI},
booktitle = {کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش‌ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {آب زیرزمینی، خشکسالی، دشت مشهد، GRI; SPI},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر خشکسالی هواشناسی بر تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت مشهد با استفاده از شاخص‌هایGRI و SPI
%A آیلین وردی پورآزاد
%A مریم آذرخشی
%A مساعدی, ابوالفضل
%A جلیل فرزادمهر
%J کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش‌ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
%D 2015

[Download]