اقتصاد پولی، مالی, شماره (12), سال (2017-1) , صفحات (217-234)

عنوان : ( ارزیابی انتقادی نظریه انبارداری تقاضای پول بامول – توبین )

نویسندگان: مصطفی کریم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پول یکی از مهم ترین ابداعات تاریخ بشر است که نقش بسیار تعیین کننده ای در تسهیل مبادلات و تحولات اقتصادی داشته است و با گسترش و پیچیده شدن جوامع بشری بر نقش و عملکرد آن افزوده شده است. شناخت عوامل تاثیر-گذار بر تقاضای پول یکی از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد است. برای پاسخ به این مساله، اقتصاددانان سعی کرده اند نظریه های تقاضای پول گوناگونی را مطرح کنند. بامول (1952) و توبین (1956) با استفاده از رویکرد انبارداری به ارایه نظریه تقاضای پول پرداختند. آن ها بیان کردند که افراد در ارتباط با تقاضای پول و نگهداری آن با دو هزینه مواجه هستند: هزینه بهره پول (هزینه نوع اول) و هزینه مراجعه به بانک (هزینه نوع دوم). مهم ترین دستاورد نظریه بامول - توبین این بود که علاوه بر تقاضای سفته بازی پول، تقاضای معاملاتی پول نیز تحت تاثیر نرخ بهره قرار می گیرد. این تحقیق به این نتیجه اساسی دست یافته است که گسترش پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی، باعث شده است رویکرد این نظریه به تقاضای پول با انتقادات و چالش هایی مواجه شود. در عصر حاضر و با گسترش پول الکترونیکی، هزینه مراجعه به بانک بسیار پایین است و حتی می توان آن را صفر در نظر گرفت. با صفر شدن هزینه مراجعه به بانک، دیگر نمی توان از نظریه انبارداری برای توضیح تقاضای پول استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, تقاضای پول, انبارداری, بامول – توبین, پول الکترونیکی, هزینه مراجعه به بانک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055176,
author = {کریم زاده, مصطفی},
title = {ارزیابی انتقادی نظریه انبارداری تقاضای پول بامول – توبین},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2017},
number = {12},
month = {January},
issn = {2251-8452},
pages = {217--234},
numpages = {17},
keywords = {تقاضای پول، انبارداری، بامول – توبین، پول الکترونیکی، هزینه مراجعه به بانک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی انتقادی نظریه انبارداری تقاضای پول بامول – توبین
%A کریم زاده, مصطفی
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2017

[Download]