دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا , 2013-05-08

عنوان : ( بررسی تغییرات دمای حداکثر و حداقل در زیر حوضه گرگانرود برای دوره 2030-2011 با استفاده از مدل HadCM3 و روش ریز مقیاس سازی LARS-WG )

نویسندگان: شهلا توانگر , حمید رضا مرادی , علیرضا مساح بوانی , محمود آذری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات اخیر در زمینه تغییر اقلیم جهانی حاکی از این واقعیت است که تغییرات دمایی موجب تغییر در وقوعپدیده های حدی نظیر خشکسالی، بارشهای سنگین و توفان میشود. در این تحقیق دمای حداکثر و دمای حداقل در زیر حوزه گرگانرود برای دوره 2011-2030 توسط روش HadCM3, LARS-WG (مدل گردش عمومی اجرا شده در مرکز تحقیقات و پیش بینی اقلیم Hadly انگلستان) و در حالت سناریو A1B ریز مقیاس سازی شد. به این منظور دادههای پنج ایستگاه واقع در زیر حوزه گرگانرود شامل بهلکه داشلی، زرینگل (سرمه رود)، باغه سالیان، تقیآباد و فاضلآباد استفاده شد. همچنین، واسنجی و کالیبره کردن الگوی آماری در شبیه سازی اقلیم گذشته (2004-1975) ایستگاه های واقع در استان گلستان با کاربرد سناریوی حالت پایه و داده های دیده بانی مورد تایید قرار گرفت. به این ترتیب دادههای دمای حداکثر و حداقل دوره 2030-2011 در ایستگاه های مورد مطالعه الگو سازی شد. نتایج بدست آمده بیانگر افزایش دمای حداکثر و حداقل در دوره آینده نسبت به دوره پایه می باشد.

کلمات کلیدی

, مدل گردش عمومی جو, HadCM3, LARS-WG, تغییر اقلیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055180,
author = {شهلا توانگر and حمید رضا مرادی and علیرضا مساح بوانی and آذری, محمود},
title = {بررسی تغییرات دمای حداکثر و حداقل در زیر حوضه گرگانرود برای دوره 2030-2011 با استفاده از مدل HadCM3 و روش ریز مقیاس سازی LARS-WG},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا},
year = {2013},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {مدل گردش عمومی جو، HadCM3; LARS-WG، تغییر اقلیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات دمای حداکثر و حداقل در زیر حوضه گرگانرود برای دوره 2030-2011 با استفاده از مدل HadCM3 و روش ریز مقیاس سازی LARS-WG
%A شهلا توانگر
%A حمید رضا مرادی
%A علیرضا مساح بوانی
%A آذری, محمود
%J دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
%D 2013

[Download]