12 th International Conference on Industrial Engineering , 2016-01-25

عنوان : ( ارائه چارچوبی یکپارچه جهت تخصیص سفارشها، تعیین رویکرد پرداخت و زمانبندی و مسیریابی محموله ها در شبکه حمل ونقل بین وجهی سبز )

نویسندگان: بابک رضائی خبوشان , امین علی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش روزافزون تنوع تقاضای مشتریان، فروشندگان ناچار به تأمین کالاهای موردنیاز خود از سراسر جهان هستند. در این شرایط دو مقوله خرید و ارسال محمولهها از تأمینکنندگان، بهعنوان مهمترین مباحث در این حوزه مطرح میشوند. ازاینرو این مقاله، یک مدل بهینه سازی یکپارچه با تکیه بر حمل و نقل بین وجهی و نیز فرایند تعیین شیوه بهینه پرداخت هزینه خرید کالاها از میان طرحهای موجود ارائه میدهد. با توجه به اهمیت نرخهای اقتصادی همچون نرخهای بهره و تورم در اتخاذ تصمیمات سازمانها، تأثیر این نرخها نیز در این مدل مدنظر قرارگرفته و معیار بهینه سازی مدل بر اساس ارزش فعلی هزینه ها صورت گرفته است.

کلمات کلیدی

, : شبکه تأمین‌کنندگان, حمل‌ونقل بین وجهی سبز, حمل‌ونقل کانتینری, مسیریابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055183,
author = {رضائی خبوشان, بابک and علی زاده, امین},
title = {ارائه چارچوبی یکپارچه جهت تخصیص سفارشها، تعیین رویکرد پرداخت و زمانبندی و مسیریابی محموله ها در شبکه حمل ونقل بین وجهی سبز},
booktitle = {12 th International Conference on Industrial Engineering},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {: شبکه تأمین‌کنندگان، حمل‌ونقل بین وجهی سبز، حمل‌ونقل کانتینری، مسیریابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه چارچوبی یکپارچه جهت تخصیص سفارشها، تعیین رویکرد پرداخت و زمانبندی و مسیریابی محموله ها در شبکه حمل ونقل بین وجهی سبز
%A رضائی خبوشان, بابک
%A علی زاده, امین
%J 12 th International Conference on Industrial Engineering
%D 2016

[Download]