دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند , 2014-02-04

عنوان : ( ترویج همکاری باانعطاف پذیری اجتماعی فازی تطبیقی )

نویسندگان: وجیهه ده دله , ملیحه مرادی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , سید جواد سید مهدوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درمحیطهای توزیع شده باتوجه به اینکه عاملها دیدکوچکی ازسیستم دارند همکاری نقش مهمی دارد دراین سیستم ها عاملها فقط ازسرویسها یا منابعی که خودشان وهمسایه های مستقیم شان ارایه می کنند اطلاع دارند بنابرین آنها برای رسیدن به هدف موردنظرشان نیازمند همکاری همسایه های مستقیم خود هستند بااین حال عاملهای غیرهمکاری وجود دارند که برای اجتناب ازصرف هزینه ازپاسخ دادن به درخواستهای عامل های دیگرخوداری می کنند درنتیجه زیادشدن این عاملها بازده سیستم کاهش می یابد بنابراین دراین مقاله برای تروجی همکاری روشی جدید ارایه شده است که درروش پیشنهادی عامل دریافت کننده درخواست رفتارغالب درهمسایگی خود را تقلید می کند اگرعدم همکاری تقلید شود ارتباط با آن قطع وباعامل دیگر براساس منطق فازی برقرار میشود ارتباط جدیدباعاملهایی که درگذشته همکارتروبه هدف نزدیکتراند برقرارمیشود بنابراین باگذشت زمان رفتارهمکارانه غالب شده و توسط عاملهای غیرهمکارتقلید میشود به این ترتیب همکاری درکل سیستم ترویج می یابد نتایج نشان میدهد حتی درشرایطی که تعدادغیرهمکار ازهمکارها بیشتراند روش پیشنهادی میتواند موجب ترویج همکاری شده و زمان و هزینه کمتری صرف رسیدن به هدف میشود

کلمات کلیدی

, عیغتن ّبی تَسیغ ؽذُ, ّوىبری, هٌؽک فبسی, اًؼؽبف پذیزی اختوبػی, تىٌیهّبی عبثمِ ٍ اػتوبد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055186,
author = {وجیهه ده دله and ملیحه مرادی and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and سید جواد سید مهدوی},
title = {ترویج همکاری باانعطاف پذیری اجتماعی فازی تطبیقی},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند},
year = {2014},
location = {بم, ايران},
keywords = {عیغتن ّبی تَسیغ ؽذُ، ّوىبری، هٌؽک فبسی، اًؼؽبف پذیزی اختوبػی، تىٌیهّبی عبثمِ ٍ اػتوبد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ترویج همکاری باانعطاف پذیری اجتماعی فازی تطبیقی
%A وجیهه ده دله
%A ملیحه مرادی
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A سید جواد سید مهدوی
%J دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند
%D 2014

[Download]