دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند , 2014-02-04

عنوان : ( بهینهسازی کنترل کننده PIچندمتغیره بهره بالا برای یک سیستم نامنظم به کمک الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: سیدعابد حسینی , محمدباقر نقیبی سیستانی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله، ارائه یک ساختار بهینه کنترلکننده PIچندمتغیره بهره بالا برای یک سیستم نامنظم ب هکمک الگوریتم ژنتیک میباشد. طراحی این کنترلکننده به اولین پارامتر مارکوف سیستم چندمتغیره، یعنی ماتریسCBبستگی دارد؛ در صورتیکه ماتریسCBرتبه کامل نباشد، از ماتریس اندازهگیریMبا فیدبک داخلی استفاده میشود. در این ساختار، ماتریس انداز ه گیری ب ه کمک الگوریتم ژنتیک طوری انتخاب میشود تا سیستم حلقه بسته پایدار و تداخل بین خروجیها حداقل شود. این تحقیق بر روی دو نمونه سیستم پیادهسازی شده است. از مقایسه نتایج مشاهده میشود، پاسخ زمانی کنترلکننده PIبهره بالا بهکمک الگوریتم ژنتیک خوب میباشد.

کلمات کلیدی

, الگوریتم ژنتیک, ردیابی, کنترلکنندة PIبهرة بالا, سیستم چندمتغیره, سیستم نامنظم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055187,
author = {حسینی, سیدعابد and نقیبی سیستانی, محمدباقر and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا},
title = {بهینهسازی کنترل کننده PIچندمتغیره بهره بالا برای یک سیستم نامنظم به کمک الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {الگوریتم ژنتیک، ردیابی، کنترلکنندة PIبهرة بالا، سیستم چندمتغیره، سیستم نامنظم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینهسازی کنترل کننده PIچندمتغیره بهره بالا برای یک سیستم نامنظم به کمک الگوریتم ژنتیک
%A حسینی, سیدعابد
%A نقیبی سیستانی, محمدباقر
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%J دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند
%D 2014

[Download]