دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند , 2014-02-04

عنوان : ( طراحی ساختارمناسب ورودی های شبکه عصبی فازی برای پیش بینی سری های زمانی بااستفاده ازروش تاگوچی وpso )

نویسندگان: ندا باقرزاده , محمدرضا اکبرزاده توتونچی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک سری زمانی مجموعه مشاهداتی است که براساس زمان مرتب شده باشندسریهای زمانی دارای کاربردهایمتفاوتی درزمینه های مختلف مانند اقتصادورشته های مهندسی است بخصوص روشهای تجزیه و تحلیل سریهای زمانی قسمت مهمی ازامارراتشکیل میدهد برای پیش بینی شرایط اینده با استفاده ازدادههای حاضرروشهای متفاوتی وجود دارد شبکه عصبی فازی باتوجهبه قابلیت یادگیری که دارد یکی ازروشهای موثردراین زمینه است درروش پیشنهادی برای تعیین پارامترهای اولیه FNN ازPSO سلسله مراتبی استفاده شده است تعدادورودی ها نیز ازجمله پارامترهای مهم این روش است دراین مقاله روش تاگوچی که یک رویکردبهینه سازی قوی وسیستماتیک برای طراحی مدلهای قابل اعتمادوباکیفیت بالاست برای تعیین ورودیهای مناسب ارایه شده است مزایای این روش دردوموردخلاصه میشود پیش بینی بادقت بالاوزمان معقول برای پیش بینی

کلمات کلیدی

, پیش بینی سری زمانی, شبکه عصبی فازی, الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات, روش تاگوچی, آرایه متعامد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055188,
author = {ندا باقرزاده and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا},
title = {طراحی ساختارمناسب ورودی های شبکه عصبی فازی برای پیش بینی سری های زمانی بااستفاده ازروش تاگوچی وpso},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند},
year = {2014},
location = {بم, ايران},
keywords = {پیش بینی سری زمانی، شبکه عصبی فازی، الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات، روش تاگوچی، آرایه متعامد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی ساختارمناسب ورودی های شبکه عصبی فازی برای پیش بینی سری های زمانی بااستفاده ازروش تاگوچی وpso
%A ندا باقرزاده
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%J دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند
%D 2014

[Download]