علوم زمین, ( ISI ), دوره (24), شماره (95), سال (2015-5) , صفحات (165-174)

عنوان : ( عناصر اسکلریت هولوتورینهای کربنیفر زیرین (سازند شیشتو 2) در برش بناریزه، جنوب خاوری اصفهان )

نویسندگان: مریم نورالدینی , مهدی یزدی , علیرضا عاشوری , سمانه رحمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برش بناریزه )سازند شیشتو 2( در جنوب خاوری اصفهان، ایران مرکزی قرار گرفته است. ستبرای رسوبات کربنیفر زیرین در برش بناریزه در حدود 210 متر برآورد شده است. بخش قاعده سازند شیشتو 2 در این برش توسط رسوبات آبرفتی و در بخش رأسی، سازند سردر با یک ناپیوستگی همشیب روی آن قرار گرفته است. سنگشناسی عمده سازند شیشتو 2 در برش بناریزه شامل: سنگآهک، سنگآهک مارنی، مارن و شیل همراه با خرده های کرینویید، براکیوپود و مرجان است. در این مطالعه 8 جنس از اسکلریتهای هولوتورین، متعلق به 4 خانواده: )Theelidae ,Palaeocaudinidae ,Achistridae ,Calclamnidae( معرفی شدهاند. اسکلریتهای هولوتورین شناسایی شده در سازند شیشتو 2 شامل: ,Protocaudina hexagonaria, Achistrum monochordata ,Eocaudina subhexagona, Eocaudina ovalis, Microantyx permiana, Mercedescaudina langeri consonus Thalattocanthus, septaforminalis Eocaudina است. بر پایه مطالعات استراتیگرافی این اسکلریتها، سن تورنزین- ویزئن برای نهشته های کربنیفر زیرین در این برش پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, اسکلریتهای هولوتورین, تورنزین- ویزئن, کربنیفرزیرین, سازند شیشتو2, ایران مرکزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055195,
author = {نورالدینی, مریم and مهدی یزدی and عاشوری, علیرضا and سمانه رحمتی},
title = {عناصر اسکلریت هولوتورینهای کربنیفر زیرین (سازند شیشتو 2) در برش بناریزه، جنوب خاوری اصفهان},
journal = {علوم زمین},
year = {2015},
volume = {24},
number = {95},
month = {May},
issn = {1023-7429},
pages = {165--174},
numpages = {9},
keywords = {اسکلریتهای هولوتورین، تورنزین- ویزئن،کربنیفرزیرین، سازند شیشتو2، ایران مرکزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عناصر اسکلریت هولوتورینهای کربنیفر زیرین (سازند شیشتو 2) در برش بناریزه، جنوب خاوری اصفهان
%A نورالدینی, مریم
%A مهدی یزدی
%A عاشوری, علیرضا
%A سمانه رحمتی
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2015

[Download]