ششمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها , 2016-01-20

عنوان : ( رویدادهای چهارجتی و تاثیر طعم کوارک های مختلف برثابت پیوندی در مرتبه¬ی NNLO )

نویسندگان: سحر ابراهیمی , ریحانه صالح مقدم , محمدابراهیم زمردیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله هدف ما بررسی تأثیر طعم کوارکهای مختلف بر روی ثابت پیوندی می باشد. داده های مورد استفاده در این بررسی، داده های شبیه سازی مونت کارلو هستند که در آن ها طعم های مختلف کوارک وارد شده است. با استفاده از الگوریتمJADE ، آهنگ رویدادهای چهارجتی را بدست می آوریم. در نهایت ثابت پیوندی را محاسبه نموده و نتایج را تحلیل می کنیم. بررسی نتایج نشان می دهد که ثابت پیوندی مستقل از طعم کوارک می باشد. این نتیجه با QCDاختلالی سازگار است. تقریب های اختلالیNLO وNNLO، تصحیحات اختلالی مهم در بسیاری از تحقیقات به شمار می آیند. در این مقاله تقریبNNLO را برای رویدادهای چهارجتی مورد بررسی قرار می دهیم. جزئیات بیشتر در متن آمده است.

کلمات کلیدی

, دینامیک کوانتومی رنگ, ثابت پیوندی, رویدادهای چهارجتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055212,
author = {ابراهیمی, سحر and صالح مقدم, ریحانه and زمردیان, محمدابراهیم},
title = {رویدادهای چهارجتی و تاثیر طعم کوارک های مختلف برثابت پیوندی در مرتبه¬ی NNLO},
booktitle = {ششمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها},
year = {2016},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {دینامیک کوانتومی رنگ، ثابت پیوندی، رویدادهای چهارجتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رویدادهای چهارجتی و تاثیر طعم کوارک های مختلف برثابت پیوندی در مرتبه¬ی NNLO
%A ابراهیمی, سحر
%A صالح مقدم, ریحانه
%A زمردیان, محمدابراهیم
%J ششمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها
%D 2016

[Download]