زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (7), شماره (12), سال (2015-9) , صفحات (29-47)

عنوان : ( بعید آیندگی و چند زمان نادر در گویش خانیکی )

نویسندگان: زهرا اختیاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مردم روستای تاریخی و ییلاقی خانیک از حوالی کاخک گناباد در سخن گفتن خود دقت های زبانی خاصی دارند. گویش این روستا به علل طبیعی و جغرافیایی، از جمله محصور بودن و عدم مهاجرپذیری، تا حدّ زیادی دست نخورده باقی مانده است. از ویژگی های منحصر به فرد گویش مردم روستای خانیک رواج زمانی خاص است که در زبان فارسی معیار از آغاز فارسی دری تا حال وجود نداشته است. در این زمان قصد انجام کاری از گذشته وجود داشته، امّا تا حال عمل آغاز نشده است و در آینده محقق خواهد شد یا به وقوع نخواهد پیوست. این زمان "بعید آیندگی" یا "گذشته در آینده" نام گرفت و با زمان "گذشتة آیندگی" که در برخی دستورها آمده است، تفاوت دارد. نیز برخی زمان ها که در فارسی معیار بی سابقه است، در این گوش رواج دارد و همچنین زمان هایی که در گذشته و در متون کهن برخی ساخت های آن وجود داشته، امّا در خانیکی تمام ساخت ها رایج است، بررسی شده است. داده های این تحقیق از طریق مصاحبه با گویشوران کهن سال و بی سواد خانیک ضبط شده و پس از نوشتن چند مقاله در مورد فعل ها و شناسه ها در گویش خانیک و مقایسه با متون تاریخی و دستوری، ارائه می گردد.

کلمات کلیدی

, بعید آیندگی (گذشته در آینده), زمان های نادر یا فراموش شده, گویش خانیکی و فارسی معیار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055215,
author = {اختیاری, زهرا},
title = {بعید آیندگی و چند زمان نادر در گویش خانیکی},
journal = {زبانشناسی و گویش های خراسان},
year = {2015},
volume = {7},
number = {12},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۷۲۳۳},
pages = {29--47},
numpages = {18},
keywords = {بعید آیندگی (گذشته در آینده)، زمان های نادر یا فراموش شده، گویش خانیکی و فارسی معیار.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بعید آیندگی و چند زمان نادر در گویش خانیکی
%A اختیاری, زهرا
%J زبانشناسی و گویش های خراسان
%@ ۲۰۰۸-۷۲۳۳
%D 2015

[Download]