اقتصاد مقداری, دوره (10), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (55-72)

عنوان : ( بررسی رابطه علّی میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو منطقه منا )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , امیرحسین توحیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازار گردشگری از پتانسیل بسیار بالایی در ایجاد درآمدهای ارزی و افزایش اشتغال برخوردار است و توجه به این صنعت میتواند نقش بسیار مهمی در روند توسعه اقتصادی ایران و سایر کشورهای عضو منطقه منا داشته باشد. لذا، این سؤال مطرح میگردد که چه رابطه ای میان گردشگری و رشد اقتصادی وجود دارد؟ با توجه به شرایط بسیار ویژه و منحصر به فرد ایران و کشورهای عضو منطقه منا از لحاظ مناظر طبیعی، تاریخ، فرهنگ و مذهب، هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه علّی میان 1995 است. - گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو منا طی دورهی 2012 در چارچوب داده های تابلویی و آزمون علّی VAR برای این منظور، از روش دومیترسکو-هورلین استفاده شده است که از این لحاظ، وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین است. نتایج مطالعه نشان داد که نظریه رشد گردشگری با محوریت اقتصادی در کشورهای عضو منطقه منا برقرار می باشد. لذا، پیشنهاد می گردد که ایران و سایر کشورهای عضو این منطقه با سرمایه گذاری در صنایع پیشرو و توسعه زیرساختها، شرایط لازم برای رشد اقتصادی را فرآهم آورند تا صنعت گردشگری این کشورها نیز منتفع گردد.

کلمات کلیدی

, رشد اقتصادی, گردشگری, آزمون علّیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055222,
author = {کهنسال, محمدرضا and توحیدی, امیرحسین},
title = {بررسی رابطه علّی میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو منطقه منا},
journal = {اقتصاد مقداری},
year = {2014},
volume = {10},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-5850},
pages = {55--72},
numpages = {17},
keywords = {رشد اقتصادی، گردشگری، آزمون علّیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه علّی میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو منطقه منا
%A کهنسال, محمدرضا
%A توحیدی, امیرحسین
%J اقتصاد مقداری
%@ 2008-5850
%D 2014

[Download]