توانبخشی نوین, دوره (9), شماره (5), سال (2016-2) , صفحات (101-109)

عنوان : ( تأثیر یک دوره حرکت درمانی و بی تمرینی پس از آن بر تعادل زنان مبتلا به آرتروز زانو )

نویسندگان: عادله ایزدپناه , مهتاب معظمی , ناهید خوشرفتاریزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استئوآرتریت زانو یکی از شایع ترین مشکلات عضلانی-اسکلتی می باشد که می­ تواند بر فعالیت روزانه زندگی افراد مبتلا اثر گذار باشد و منجر به بروز وابستگی و اختلال عملکرد در فعالیت و تعادل این بیماران شود. لذا هدف از این مطالعه تأثیریک دوره حرکت درمانی و ماندگاری اثرات پس از آن بر تعادل زنان مبتلا به آرتروز زانو بود. روش بررسی: این تحقیق، نیمه تجربی وکاربردی بر روی 24زن غیر فعال مبتلا به آرتروز زانو با تشخیص پزشک و براساس معیارهای ورود به تحقیق بود. آزمودنی ها بطور تصادفی به 2 گروه مساوی حرکت درمانی و کنترل طبقه بندی شدند. جهت تعیین تعادل ایستا و پویا بیماران بصورت پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب از آزمون­ های ثبات وضعیتی و خطر افتادن به وسیله دستگاه تعادلی بایودکس استفاده شد. به منظور بررسی ماندگاری اثر تمرینات، با فاصله یک ماه از پس از آزمون و طی دوره بی­ تمرینی از هر دو گروه، آزمون مجدد به عمل آمد. پروتکل حرکت درمانی طی20 جلسه (به مدت 4هفته و در هر جلسه به طول 60 دقیقه) روی آزمودنی ها اجراشد. در دوره تمرین، گروه کنترل هیچگونه تمرینی انجام نمی­ دادند. برای انجام محاسبات داده­ های خام از نرم افزارSPSSنسخه 19 و جهت تجزیه و تحلیل داده­ ها و معنادار بودن فرضیه­ های تحقیق، ازآزمونهای آمارتوصیفی و آزمون فریدمن و ویلکاکسون استفاده شد (0.05≤P). یافته ها: نتایج نشان داد که یک دوره حرکت درمانی بر تعادل ایستا: ثبات کلی و همچنین تعادل پویای زنان مبتلا به آرتروز زانو بطور معناداری تأثیر داشت (P≤0.05). همچنین بی­ تمرینی یک ماهه پس از دوره تمرین، پایداری در بهبود نتایج تعادل (ایستا - پویا ) را نشان داد. نتیجه گیری: بر پایۀ نتایج پژوهش حاضر اجرای یک دوره 4 هفته ­ای حرکت درمانی می­تواند تأثیر معنی­ داری بر بهبود تعادل در زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو داشته باشد و همچنین این تغییر پس از 1 ماه بی­ تمرینی پایدار مانده است. از این رو می­ توان حرکت درمانی را حتی در یک دوره کوتاه مدت 4 هفته­ ای روشی مؤثر در درمان و بهبود تعادل در این بیماران توصیه کرد.

کلمات کلیدی

, حرکت درمانی, بی تمرینی, تعادل, استئوآرتریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055228,
author = {عادله ایزدپناه and معظمی, مهتاب and خوشرفتاریزدی, ناهید},
title = {تأثیر یک دوره حرکت درمانی و بی تمرینی پس از آن بر تعادل زنان مبتلا به آرتروز زانو},
journal = {توانبخشی نوین},
year = {2016},
volume = {9},
number = {5},
month = {February},
issn = {2008-2576},
pages = {101--109},
numpages = {8},
keywords = {حرکت درمانی،بی تمرینی،تعادل،استئوآرتریت زانو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر یک دوره حرکت درمانی و بی تمرینی پس از آن بر تعادل زنان مبتلا به آرتروز زانو
%A عادله ایزدپناه
%A معظمی, مهتاب
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%J توانبخشی نوین
%@ 2008-2576
%D 2016

[Download]