پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی, دوره (4), شماره (2), سال (2015-12) , صفحات (55-71)

عنوان : ( اثر ورمی کمپوست روی برخی ویژگیهای زیستی شته جالیز Aphis gossypii Glover و پشه شکارگر Aphidoletes aphidimyza Rondani در دو رقم خیار گلخانه ای )

نویسندگان: لیلا متقی نیا , مهدی حسن پور , جبراییل رزمجو , اسماعیل چمنی , مجتبی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انجام عملیات کشاورزی مانند استفاده از کود و ارقام مختلف یک گیاه می تواند روی ویژگی های جمعیتی آفات و دشمنان طبیعی آن ها موثر می باشد. در این تحقیق، تاثیر کاربرد نسبت های مختلف ورمی کمپوست : خاک (0: 100، 10: 90، 20: 80 و 30: 70 درصد) به عنوان بستر رشد دو رقم خیار (خسیب و کریم)، روی ویژگی های شته جالیز Aphis gossypii و پشه شکارگر آن Aphidoletes aphidimyza مورد مطالعه قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, Aphidoletes aphidimyza, زاد آوری, شته جالیز, طول دوره های نشو و نمایی, کود آلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055251,
author = {لیلا متقی نیا and مهدی حسن پور and جبراییل رزمجو and اسماعیل چمنی and حسینی, مجتبی},
title = {اثر ورمی کمپوست روی برخی ویژگیهای زیستی شته جالیز Aphis gossypii Glover و پشه شکارگر Aphidoletes aphidimyza Rondani در دو رقم خیار گلخانه ای},
journal = {پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی},
year = {2015},
volume = {4},
number = {2},
month = {December},
issn = {2383-1855},
pages = {55--71},
numpages = {16},
keywords = {Aphidoletes aphidimyza، زاد آوری، شته جالیز، طول دوره های نشو و نمایی، کود آلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر ورمی کمپوست روی برخی ویژگیهای زیستی شته جالیز Aphis gossypii Glover و پشه شکارگر Aphidoletes aphidimyza Rondani در دو رقم خیار گلخانه ای
%A لیلا متقی نیا
%A مهدی حسن پور
%A جبراییل رزمجو
%A اسماعیل چمنی
%A حسینی, مجتبی
%J پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی
%@ 2383-1855
%D 2015

[Download]