پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, دوره (31), شماره (4), سال (2016-1) , صفحات (1-32)

عنوان : ( محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های سیلیسی آواری سازند لشکرک در البرز مرکزی )

نویسندگان: ئارام بایت گل , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نهشته‏ های تخریبی عضو 5گروه میلا در البرز مرکزی که در این تحقیق سازند لشکرک نامیده می‏ شود در برش‏های شهمیرزاد، تویه دروار و ده ملا جهت تعیین محیط‏رسوبی و چینه‏ نگاری سکانسی مورد مطالعه قرار گرفته است. ادغام داده‏ های رسوب‏شناسی و ایکنولوژیکی در نهشته‏ های خلیج دهانه‏ ای تحت تأثیر امواج و دریایی باز سازند لشکرک، به شناسایی انواع رخساره‏ ها و تأثیر فرایندهای امواج، جزرومد و رودخانه بر روی این نهشته‏ ها منجر شده است. با توجه به خصوصیات رخساره‏ ای و مورفولوژی هر رخساره، توالی‏های سیلیسی آواری سازند لشکرک به دو مجموعه رخساره دور از ساحل-حاشیه ساحلی تحت تأثیر امواج و خلیج دهانه تفکیک شده است. بررسی خصوصیات رخساره و طرح برانبارش در این سازند به شناسایی 2 سکانس رسوبی رده سوم شامل مجموعه پاراسکانس‏های رده چهارم و پنجم منجر شده است. نهشته‏ های رودخانه ‏ای تراز پایین در دره ‏های فرسایشی در طول سکانس یک این سازند تشکیل می‏ شوند. این نهشته ‏های رودخانه‏ ای ‏بوسیله نهشته‏ های خلیج دهانه‏ ای و ساحلی کم عمق در طول گستره تراز پیشرونده و پسرونده (TST, HST) پوشیده می‏ شوند. یک تغییر مشخص از شرایط خلیج دهانه‏ ای پسرونده به نهشته‏ های دریایی باز با الگوی رخساره ‏ای پیشرونده در طول گستره تراز بالای سکانس یک مشاهده شده است. اندازه، ضخامت و گسترش جانبی توالی‏ های رخساره‏ای در طول سکانس یک سازند لشکرک حاکی از تشکیل دره فرسایشی قاعده این سازند در طول پایینی افتادن سطح آب دریا است. نهشته ‏های سکانس 2 سازند لشکرک از دسته رخساره‏ های پیشرونده و پسرونده تشکیل شده ‏اند که حاکی از تغییرات سطح آب دریا و تأثیر تغییرات فضای تجمع رسوبی در نتیجه تغییرات جهانی سطح آب دریا است. بنابراین این سکانس‏ها به عنوان چرخه‏ های پیشرونده-پسرونده‏ای در انطباق با سطح جهانی آب دریاها در طول اردویسین در نظر گرفته می‏ شوند.

کلمات کلیدی

, رسوب شناسی, ایکنولوکیکی, سازند لشکرک, اردویسین, چینه نگاری سکانسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055263,
author = {بایت گل, ئارام and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های سیلیسی آواری سازند لشکرک در البرز مرکزی},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی},
year = {2016},
volume = {31},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-8788},
pages = {1--32},
numpages = {31},
keywords = {رسوب شناسی، ایکنولوکیکی، سازند لشکرک، اردویسین، چینه نگاری سکانسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های سیلیسی آواری سازند لشکرک در البرز مرکزی
%A بایت گل, ئارام
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
%@ 2008-8788
%D 2016

[Download]