مطالعات جامعه شناختی جوانان, دوره (2), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (165-183)

عنوان : ( سنجش نگرش دانشجویان پسر مجرد دانشگاه فردوسی نسبت به ازدواج و عوامل موثر برآن )

نویسندگان: علی اکبر مجدی , امید رضائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساختار جوان جمعیت کشور ایران، اهمیت پرداختن به مسائل جوانان را بیش از پیش پررنگ کرده است. یکی از مراحلی که جوانان در زندگی پشت سر می گذارند، ازدواج است. امروزه ازدواج به یکی از دغدغه های جوانان تبدیل شده است و بررسی و شناخت این حوزه یکی از وظایف محققین اجتماعی به حساب می آید. این تحقیق با هدف سنجش نگرش دانشجویان پسر مجرد دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به ازدواج و عوامل موثر بر آن صورت پذیرفته است. روش به کار رفته؛ پیمایش و ابزار مورد استفاده؛ پرسشنامه می باشد. جامعه نمونه؛ کلیه دانشجویان پسر مجرد دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 90-1389 است که از طریق نمونه گیری تصادفی، 200 نفر از تمامی دانشکده ها انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که چندین متغیر از جمله نگرش به زن، رضایت از زندگی، روابط والدین با یکدیگر و نگرش دوستان در مورد ازدواج در نگرش نسبت به ازدواج تاثیرگذار هستند.

کلمات کلیدی

, نگرش, ازدواج, دانشجو, پسر, مجرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055278,
author = {مجدی, علی اکبر and رضائی, امید},
title = {سنجش نگرش دانشجویان پسر مجرد دانشگاه فردوسی نسبت به ازدواج و عوامل موثر برآن},
journal = {مطالعات جامعه شناختی جوانان},
year = {2012},
volume = {2},
number = {4},
month = {March},
issn = {****-0200},
pages = {165--183},
numpages = {18},
keywords = {نگرش، ازدواج، دانشجو، پسر، مجرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش نگرش دانشجویان پسر مجرد دانشگاه فردوسی نسبت به ازدواج و عوامل موثر برآن
%A مجدی, علی اکبر
%A رضائی, امید
%J مطالعات جامعه شناختی جوانان
%@ ****-0200
%D 2012

[Download]