علوم اجتماعی, دوره (10), شماره (2), سال (2013-10) , صفحات (139-160)

عنوان : ( پیش بینی رضایت شغلی زنان شاغل در مشاغل خدماتی غیر دولتی مشهد )

نویسندگان: علی اکبر مجدی , امید رضائی , سیمین برادران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه اهمیت رضایت شغلی در بهره وری نیروی انسانی در مشاغل مختلف، بر کسی پوشیده نیست و بخشی از این نیروی انسانی را زنان تشکیل می دهند که بررسی مسایل آنان شایسته توجه است. هدف از این مطالعه، بررسی میزان رضایت شغلی زنان شاغل در خدمات غیردولتی مشهد و همچنین مشخص کردن عوامل موثر بر آن می باشد. روش به کار رفته در این تحقیق، از نوع توصیفی- همبستگی است. بدین منظور 244 نفر از زنان شاغل در خدمات غیردولتی مشهد به صورت تصادفی، با نمونه گیری احتمالی، از نوع نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه است که از چند شاخص، از جمله شاخص رضایت شغلی فیلد و روث تشکیل شده است. نتایج نشان داد که میانگین رضایت شغلی پاسخگویان، به طرز معناداری پایین تر از متوسط است. همچنین متغیرهای رضایت از حقوق، صمیمیت با همکاران و ارتقا شغلی، دارای رابطه مثبت، و متغیرهای ابهام نقش و تعارض نقش، دارای رابطه منفی با رضایت شغلی هستند. در نهایت با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مشخص شد که متغیرهای مستقل تحقیق، 48 درصد تغییرات رضایت شغلی را تبیین می کنند.

کلمات کلیدی

, رضایت شغلی , رضایت از حقوق , صمیمیت با همکاران , ارتقا شغلی , متغیرهای نقش , مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055280,
author = {مجدی, علی اکبر and رضائی, امید and برادران, سیمین},
title = {پیش بینی رضایت شغلی زنان شاغل در مشاغل خدماتی غیر دولتی مشهد},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2013},
volume = {10},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-1383},
pages = {139--160},
numpages = {21},
keywords = {رضایت شغلی ;رضایت از حقوق ;صمیمیت با همکاران ;ارتقا شغلی ;متغیرهای نقش ;مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی رضایت شغلی زنان شاغل در مشاغل خدماتی غیر دولتی مشهد
%A مجدی, علی اکبر
%A رضائی, امید
%A برادران, سیمین
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2013

[Download]