پژوهش های تولید گیاهی, دوره (23), شماره (4), سال (2017-6) , صفحات (117-143)

عنوان : ( اثر سطوح مختلف کود دامی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، برگ و ایندیگو وسمه )

نویسندگان: سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , مینا هوشمند , فاطمه معلم بنهنگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه وسمه (Indigofera tinctoria L.) گیاهی فراموش شده و دارویی از خانواده بقولات است. این گیاه یکساله، دوساله و چندساله است، ولی اغلب به صورت یکساله کاشته می شود (6). ایندیگو که در صنعت برای رنگزائی استفاده می شود، از برگ های وسمه استخراج می گردد. ایندیگو رنگ آبی دارد. وقتی دو گروه ایندوکسیل به طور خود به خود در شرایط حضور اکسیژن هستند، یک مولکول ایندیگو تشکیل می گردد (14). وسمه در درمان یبوست، بیماری های کبدی، تپش قلب و نقرس کاربرد دارد و ضدعفونی کننده و قابض است. برگ ها تقویت کننده رشد مو هستند. هدف از این مطالعه بررسی اثر سطوح کود دامی و تراکم بوته بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه فراموش شده و دارویی وسمه در شرایط آب و هوایی مشهد بود. مواد و روش ها این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال زراعی 93-1392 و 94-1393 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل پنج سطح کود دامی از نوع کود گاوی پوسیده (صفر، 10، 20، 30 و 40 تن در هکتار) و چهار تراکم بوته (10، 20، 30 و 40 بوته در متر مربع) بود. صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع بوته، قطر تاج پوشش، اجزای عملکرد (شامل تعداد شاخه جانبی در بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد بذر در بوته و وزن بذر در بوته)، عملکرد برگ، عملکرد غلاف، عملکرد ساقه، عملکرد بیولوژیکی و محتوی و عملکرد ایندیگو وسمه بودند. یافته ها نتایج در سال دوم آزمایش نشان داد که اثر سطوح کود دامی و تراکم بر ارتفاع بوته، قطر تاج¬پوشش، تعداد شاخه جانبی در بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد بذر در بوته، وزن بذر در بوته، عملکرد برگ، عملکرد ساقه، عملکرد غلاف، عملکرد بیولوژیک و عملکرد ایندیگو وسمه معنی دار (01/0≥p) بود. بیشترین و کم ترین قطر تاج پوشش برای کاربرد 30 تن کود دامی و شاهد (به ترتیب با 3/88 و 6/16 سانتی-متر) بدست آمد. بیشترین قطر تاج پوشش تحت تأثیر تراکم 30 بوته در متر مربع (56 سانتی متر) حاصل شد. بیشترین عملکرد برگ در شرایط مصرف 30 تن کود دامی در هکتار (69/250 گرم بر متر مربع) تراکم 30 بوته در متر مربع (37/224 گرم بر متر مربع) بدست آمد. بیشترین عملکرد ایندیگو برای مصرف 30 تن در هکتار (01/2 گرم بر متر مربع) حاصل گردید. با افزایش تراکم بوته از 10 به 30 بوته در متر مربع، عملکرد ایندیگو 16 درصد افزایش یافت. نتیجه گیری با افزایش مصرف کود دامی از صفر تا 30 تن در هکتار عملکرد کمی و کیفی وسمه افزایش یافت. با افزایش تراکم بوته از 10 به 30 بوته در متر مربع، رشد، اجزای عملکرد و عملکرد برگ، ساقه، غلاف و ایندیگو وسمه به طور معنی داری افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, وسمه, عملکرد ایندیگو, گیاه فراموش شده, گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055283,
author = {خرم دل, سرور and رضوانی مقدم, پرویز and هوشمند, مینا and معلم بنهنگی, فاطمه},
title = {اثر سطوح مختلف کود دامی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، برگ و ایندیگو وسمه},
journal = {پژوهش های تولید گیاهی},
year = {2017},
volume = {23},
number = {4},
month = {June},
issn = {2322-2050},
pages = {117--143},
numpages = {26},
keywords = {وسمه، عملکرد ایندیگو، گیاه فراموش شده، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سطوح مختلف کود دامی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، برگ و ایندیگو وسمه
%A خرم دل, سرور
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A هوشمند, مینا
%A معلم بنهنگی, فاطمه
%J پژوهش های تولید گیاهی
%@ 2322-2050
%D 2017

[Download]