دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی , 2016-02-25

عنوان : ( بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری با گاز محافظ و الکترود تنگستن بر هندسه گرده جوش و بهینه سازی با بکارگیری الگوریتم اجتماع ذرات )

نویسندگان: فرید ایلچی , مسعود آزادی مقدم , فرهاد کلاهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش جوشکاری با استفاده از الکترود تنگستن و گاز محافظ، از اهمیت ویژه ای در ایجاد اتصالات با کیفیت بالا برخوردار است. پارامترهای تنظیمی در این مقاله شامل شدت جریان، فرکانس، سرعت و گپ می باشد. همچنین هندسه گرده جوش) ارتفاع به عرض جلو و ارتفاع به عرض پشت (به عنوان متغیرهای خروجی در نظر گرفته شده است. به منظور ارتباط دقیق بین پارامترهای ورودی و خروجی های فرآیند از مدلسازی رگرسیونی استفاده شده است. جهت گردآوری داده های مورد نیاز در انجام این تحقیق، 27 آزمایش تجربی با بهره گیری از تکنیک طراحی آزمایشات (DOE) به روش پاسخ سطح انجام یافته، سپس انواع توابع رگرسیونی شامل خطی، درجه دوم و لگاریتمی بر این داده ها برازش داده شده است. در مرحله بعد، اعتبار این مدل ها با استفاده از تحلیل واریانس مورد ارزیابی قرار گرفته و مدل مرتبه دوم که دارای برازش و دقت بالاتری است به عنوان مدل نهایی انتخاب گردید. سپس جهت بهینه سازی به کمک الگوریتم ازدحام ذرات، بهترین مقادیر برای پارامترهای ورودی فرآیند، بر اساس مشخصه های مطلوب هندسه گرده جوش تعیین شدند. مقایسه نتایج بهینه سازی با مقادیر واقعی نشانگر قابلیت بسیار خوب روش پیشنهادی در مدلسازی و بهینه سازی جوشکاری الکترود تنگستن می باشد.

کلمات کلیدی

, مدلسازی رگرسیونی, جوشکاری تنگستن با گاز محافظ, بهینه سازی, الگوریتم PSO
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055288,
author = {فرید ایلچی and آزادی مقدم, مسعود and کلاهان, فرهاد},
title = {بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری با گاز محافظ و الکترود تنگستن بر هندسه گرده جوش و بهینه سازی با بکارگیری الگوریتم اجتماع ذرات},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مدلسازی رگرسیونی، جوشکاری تنگستن با گاز محافظ، بهینه سازی، الگوریتم PSO},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری با گاز محافظ و الکترود تنگستن بر هندسه گرده جوش و بهینه سازی با بکارگیری الگوریتم اجتماع ذرات
%A فرید ایلچی
%A آزادی مقدم, مسعود
%A کلاهان, فرهاد
%J دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
%D 2016

[Download]