اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران , 2016-01-29

عنوان : ( ارتباط بین تغییرات شوری خاک و برخی شاخص¬های پوشش گیاهی در اکوتون خشک )

نویسندگان: نجمه کرد , عادل سپهر , کمال الدین ناصری , سید وحید حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی همبستگی ویژگی¬های فیزیکی- شیمیایی خاک با شاخص¬های پوشش گیاهی در یک اکوتون خشک است. تغییرات پوشش¬گیاهی می¬تواند به عنوان یک نشانه پیش¬آگاهی در بررسی تغییرات اکوسیستم و روند بیابانی شدن ملاک عمل قرار گیرد. در این پژوهش، رابطه بین برخی شاخص¬های پوشش گیاهی و تغییرات شاخص هدایت الکتریکی خاک در یک اکوتون خشک در خراسان رضوی (نیشابور) بررسی شده است. نمونه¬های گیاهی و خاکی در سه موقعیت منطقه با سه تکرار بصورت تصادفی جمع آوری شدند. بررسی داده¬ها با استفاده از آزمون¬های کولموگروف - اسمیرنوف و کروسکال- والیس و همبستگی بین شوری خاک و فاکتورهای گیاهی توسط آزمون اسپیرمن بوسیله نرم افزار SPSS صورت گرفت. نتایج پژوهش موید ارتباط تنگاتنگ بین تغییرات خاک با لکه¬های گیاهی در کل اکوسیستم مورد بررسی بوده است. بطوریکه رابطه تغییرات Ec خاک در سه موقعیت منطقه با تراکم و سطح پوشش¬گیاهی معنی دار شده است.

کلمات کلیدی

, ناهمگنی(هتروژنیتی), الگوهای پوشش گیاهی, بیابانی شدن, خراسان رضوی (نیشابور)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055290,
author = {کرد, نجمه and سپهر, عادل and ناصری, کمال الدین and حسینی, سید وحید},
title = {ارتباط بین تغییرات شوری خاک و برخی شاخص¬های پوشش گیاهی در اکوتون خشک},
booktitle = {اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران},
year = {2016},
location = {قم, ايران},
keywords = {ناهمگنی(هتروژنیتی)، الگوهای پوشش گیاهی، بیابانی شدن، خراسان رضوی (نیشابور)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارتباط بین تغییرات شوری خاک و برخی شاخص¬های پوشش گیاهی در اکوتون خشک
%A کرد, نجمه
%A سپهر, عادل
%A ناصری, کمال الدین
%A حسینی, سید وحید
%J اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
%D 2016

[Download]