اقتصاد پولی، مالی, سال (2016-9)

عنوان : ( تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانکها )

نویسندگان: مجتبی پوستین چی , حسن تحصیلی , مصطفی کریم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در زمینه تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانکها دو دیدگاه کلی وجود دارد: دیدگاه رقابت - شکنندگی (تمرکز - ثبات) که رقابت را عامل تشدیدکننده بی ثباتی می انگارد و دیدگاه رقابت - ثبات (تمرکز – شکنندگی) که تقویت رقابت را موجب تقویت ثبات می داند. بر همین اساس در این مقاله تلاش می شود صحت هر کدام از دو دیدگاه فوق بررسی گردد. به همین منظور با استفاده از مدل داده های تابلویی برای 18 بانک فعال در صنعت بانکداری ایران در طول دوره 90-1384 به این نتایج رسیدیم که : میان رقابت (تمرکز) و ثبات بانکها ارتباطی معنادار و منفی (مثبت) وجود دارد. از میان سایر متغیرها نیز دارایی بانکها قویترین اثر (مثبت) را بر ثبات بر جای می گذارد.

کلمات کلیدی

, رقابت بانکی, درجه تمرکز, ثبات مالی, ثبات بانکی, داده های تابلویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055294,
author = {پوستین چی, مجتبی and تحصیلی, حسن and کریم زاده, مصطفی},
title = {تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانکها},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2016},
month = {September},
issn = {2251-8452},
keywords = {رقابت بانکی، درجه تمرکز، ثبات مالی، ثبات بانکی، داده های تابلویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانکها
%A پوستین چی, مجتبی
%A تحصیلی, حسن
%A کریم زاده, مصطفی
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2016

[Download]