اولین کنگره بین المللی زمین فضا انرژی پاک , 2015-11-05

عنوان : ( تحلیل تکتونیک فعال دامنه شمالی رشته کوه بینالود بر اساس پارامترهای مورفومتریک )

نویسندگان: حسین گلپور , فرزین قائمی , بهنام رحیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی الگوی نو زمین ساختی دامنه شمالی منطقه¬ی بینالود در شمال شرق ایران که جزء کمربند آلپ هیمالیا در البرز شرقی و تفکیک مناطق فعال تکتونیکی از مناطق با فعالیت کمتر می¬باشد. از آن جا که بینالود شاهد زمینلرزه¬های تاریخی در گذشته و سال¬های اخیر بوده است، بنابراین چنین پژوهشی در منطقه¬ی مورد مطالعه ضروری به نظر می¬رسد و می¬توان مناطق فعال را از مناطق با فعالیت کمتر تفکیک نمود. برای به دست آوردن شبکه زهکش و مرز حوضه¬های آبریز از یک مدل رقومی ارتفاع (DEM: Digital Elevation Model) با دقت 10 متر در محیط arc gis استفاده شد. برای مطالعه عناصر مورفومتریک، از 10 حوضه و سرشاخه¬های اصلی منطقه هستند مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش شاخص¬های عدم تقارن حوضه زهکشی، نسبت عرض کف دره به ارتفاع دره، سینوسیتی جبهه کوهستان، انتگرال هیپسومتری و طول- شیب رودخانه برای بررسی تکتونیک فعال دامنه شمالی بینالود محاسبه گردید. حوضه های 1، 2، 3، 4 و 5 از لحاظ کج شدگی تکتونیکی تقریبا غیر فعال هستند، در حوضه های 6، 7، 8، 9 و 10 مقادیر عدم تقارن حوضه فعالیت بالای تکتونیکی را نشان میدهد. مقادیر سینوسیتی جبهه کوهستان بیشتر بیانگر تکتونیک نیمه فعال در منطقه میباشد. انتگرال هیپسومتری نیز در حوضه های 3 و 4 نشان دهنده تکتونیک فعال و در بقیه حوضه ها حاکی از تکتونیک غیر فعال در منطقه است .نسبت عرض کف دره به ارتفاع دره در فواصل مشخص از سینوسیتی جبهه کوهستان بدست امد که مقادیری را به نمایش می¬گذاشت که حاکی از فعالیت تکتونیکی فعال به جز در حوضه های 1 و 7 در منطقه داشت. شاخص طول شیب رودخانه نیز در اکثر حوضه ها بیانگر تکتونیک فعال در منطقه بود به جز در حوضه های 1 و 7با استناد به نتایج بدست امد می¬شود گفت که دامنه شمالی بینالود از لحاظ تکتونیکی فعال می¬باشد.

کلمات کلیدی

, تحلیل, تکتونیک فعال, دامنه شمالی, بینالود, موفومتریک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055304,
author = {گلپور, حسین and قائمی, فرزین and رحیمی, بهنام},
title = {تحلیل تکتونیک فعال دامنه شمالی رشته کوه بینالود بر اساس پارامترهای مورفومتریک},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی زمین فضا انرژی پاک},
year = {2015},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {تحلیل، تکتونیک فعال، دامنه شمالی، بینالود، موفومتریک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل تکتونیک فعال دامنه شمالی رشته کوه بینالود بر اساس پارامترهای مورفومتریک
%A گلپور, حسین
%A قائمی, فرزین
%A رحیمی, بهنام
%J اولین کنگره بین المللی زمین فضا انرژی پاک
%D 2015

[Download]