دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دوره (23), شماره (9), سال (2015-12) , صفحات (833-843)

عنوان : ( تاثیر تمرینات مقاومتی بر تعادل ایستا و پویا و قدرت عضلات پایین تنه در زنان دیابتی دارای نوروپاتی محیطی )

نویسندگان: اکرم هدایتی , امیر رشیدلمیر , علی اکبر هاشمی جواهری , حمیدرضا احصایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقدمه : نوروپاتی محیطی دیابتیبه علت درگیری اعصاب محیطی باعث کاهش قدرت عضلانی و کاهش تعادل در اندام تحتانی می شود .هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی بر تعادل و قدرت عضلانی اندام تحتانی در زنان دیابتی دارای نوروپاتی محیطی می باشد. مواد و روش ها: جامعه آماری این مطالعه نیمه تجربی را زنان دیابتی دارای نوروپاتی بالای 40 سال تشکیل دادند که داوطلب شرکت در پژوهش بودند. بیماران به دو گروه تجربی ( 10 نفر ) و کنترل ( 10 نفر ) تقسیم شدند. تعادل ایستا و پویا به وسیلة دستگاه تعادلی بایودکس و قدرت عضلات چهارسر و دوقلو به وسیله دستگاه داینامومتر قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شد. برنامه ورزشی مقاومتی به صورت سه جلسه در هفته، هر جلسه یک ساعت و به مدت دو ماه انجام شد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار16 SPSS وآزمون t مستقل و وابسته در سطح معناداری. (05/ 0≥ p ) انجام شد. یافته ها : اختلاف معنی دار بین پیش و پس آزمون گروه تجربی در تست تعادل ایستا و پویا و در قدرت عضلات چهار سر و دوقلو بیماران وجود داشت. در گروه کنترل در گروه عضلات دوقلو تفاوت معنی دار بود (05/ 0≥p ) در حالی که در گروه های دیگر تفاوت معنی دارمشاهده نشد. (05/ 0< p ) نتیجه گیری : انجام8 هفته برنامه ورزشی مقاومتی در زنان دیابتی دارای نوروپاتی محیطی باعث افزایش قدرت عضلانی و تعادل می شود.

کلمات کلیدی

, دیابت, نوروپاتی محیطی, تمرینات مقاومتی, تعادل, قدرت عضلانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055305,
author = {هدایتی, اکرم and رشیدلمیر, امیر and هاشمی جواهری, علی اکبر and حمیدرضا احصایی},
title = {تاثیر تمرینات مقاومتی بر تعادل ایستا و پویا و قدرت عضلات پایین تنه در زنان دیابتی دارای نوروپاتی محیطی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد},
year = {2015},
volume = {23},
number = {9},
month = {December},
issn = {2228-5741},
pages = {833--843},
numpages = {10},
keywords = {دیابت، نوروپاتی محیطی، تمرینات مقاومتی،تعادل، قدرت عضلانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تمرینات مقاومتی بر تعادل ایستا و پویا و قدرت عضلات پایین تنه در زنان دیابتی دارای نوروپاتی محیطی
%A هدایتی, اکرم
%A رشیدلمیر, امیر
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A حمیدرضا احصایی
%J دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
%@ 2228-5741
%D 2015

[Download]