برنامه ریزی و آمایش فضا, دوره (19), شماره (4), سال (2016-3) , صفحات (1-32)

عنوان : ( تحلیل مقایسه‌ای روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره AHP و ANP در مکان‌یابی فضاهای سبز روستایی )

نویسندگان: خدیجه جوانی , علی اکبر عنابستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به توانایی‌های وسیع GIS در مسائل تصمیم‌گیری و توانایی ادغام و روی هم گذاری لایه‌های اطلاعاتی، بهترین گزینۀ مناسب و منطقی جهت یافتن مکان بهینه، استفاده ازGIS و فنّاوری مربوط به آن می‌باشد. در این تحقیق از روش‌های تحلیل مکانی در GIS و روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره شامل فرایند تحلیل شبکه (ANP) و فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی(AHP)، جهت انتخاب مکان‌های مناسب و مستعد فضای سبز روستای چنار شهرستان کلات استفاده شده است. در روش‌های چند معیاره، معیارهای کمی و کیفی و وابستگی متقابل بین معیارها مورد توجه قرار می‌گیرد. لذا در این تحقیق از چند معیار (سازگاری، دسترسی، قیمت زمین، نوع کاربری و مساحت زمین) روستایی استفاده شده است. فرایند تشخیص واحدهای مناسب برای فضای سبز طی چند مرحله انجام‌شده است که مقاله حاضر این موارد را به صورت کامل بیان کرده است، در ادامه تعیین واحدهای مناسب جهت فضای سبز روستایی مورد کنترل قرار گرفت و با مطالعات میدانی صورت گرفته در طرح هادی روستا جهت مکان‌های پیشنهادی فضای سبز مقایسه شد و مشخص گردید زمین‌هایی که دسترسی به راه اصلی درجه یک با ضرایب 146/0 در مدل AHP و 171/0 در مدل ANP ، زمین‌هایی با کاربری بایر با ضرایب 077/0 در مدل AHP و 875/0 در مدل ANP و زمین‌هایی با قیمت ارزان با ضرایب 198/0 در مدل AHP و 321/0 در مدل ANP در اولویت می‌باشد. مکان پیشنهادی فضای سبز در طرح هادی روستا 52 درصد از کل کاربری پیشنهادی در پهنه کاملاً مناسب در مقایسه با مدل ANP می‌باشد و این میزان در پهنه کاملاً مناسب با مقایسه با مدل AHP، 41 درصد می‌باشد. نتایج حاصل از ارزیابی دقت این دو روش با استفاده از تعیین ضریب کاپا نشان داده است که مدل ANP با ضریب کاپای 0.71نسبت به مدل AHP باضریب کاپای 0.59 از دقت بالاتری برخوردار است.

کلمات کلیدی

, فضای سبز روستایی, روش های تصمیم گیری چند معیاره, شهرستان کلات.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055307,
author = {جوانی, خدیجه and عنابستانی, علی اکبر},
title = {تحلیل مقایسه‌ای روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره AHP و ANP در مکان‌یابی فضاهای سبز روستایی},
journal = {برنامه ریزی و آمایش فضا},
year = {2016},
volume = {19},
number = {4},
month = {March},
issn = {1605-9689},
pages = {1--32},
numpages = {31},
keywords = {فضای سبز روستایی، روش های تصمیم گیری چند معیاره، شهرستان کلات.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل مقایسه‌ای روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره AHP و ANP در مکان‌یابی فضاهای سبز روستایی
%A جوانی, خدیجه
%A عنابستانی, علی اکبر
%J برنامه ریزی و آمایش فضا
%@ 1605-9689
%D 2016

[Download]