مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (45), شماره (4), سال (2016-2) , صفحات (47-53)

عنوان : ( مطالعه تجربی اثرات سطح انعکاسی سهمی بر عملکرد یک اجاق خورشیدی )

نویسندگان: حسین زمانی , محمد مقیمان , علی کیانی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق در راستای توسعه قابلیت¬های گرمایی و تابشی اجاق¬های خورشیدی انجام شده است، به همین منظور دو اجاق خورشیدی طراحی، ساخته و عملکرد آنها به روش تجربی و در شرایط آب و هوایی یکسان با هم مقایسه گردید. در طول آزمایش¬هاسطح آیینه¬ سهمی در یکی از سیستم¬ها ثابت و در دیگری متغیر بوده است.برای تغییر اندازه آیینه سهمی، به جای یک سطح پیوسته از تعدادی آیینه باریک استفاده شد؛ مجموعه آیینه¬ها بر روی یک منحنی سهمی نصب شدند که به تناسب آزمایش¬ها برخی از آنها حذف گردیدند. از تحلیل نتایج به دست آمده منحنی سهمی اجاق خورشیدی به سه ناحیه تقسیم شد و سهم تأثیر هر ناحیه بر عملکرد آن تعیین گردید؛ بر این اساس می¬توان قسمت¬های دارای اثر بیشتر را تقویت و نواحی با کمترین تأثیر در عملکرد سیستم را حذف نمود که این امر موجب بهینه¬سازی هندسه و اندازه سیستم خواهد شد. روش آزمایشگاهی انجام شده در این تحقیق می¬تواند برای بهینه-سازی هندسه سطوح سهمی یا کروی در اجاق¬های خورشیدی مورد استفاده قرار گیرد.همه آزمایش¬های این تحقیق در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی واقع در مشهد با طول و عرض جغرافیایی 54 و 37 درجه و ارتفاع 985 متر از سطح دریا طراحی و انجام شده است.

کلمات کلیدی

, انرژی خورشیدی, اجاق خورشیدی, اجاق خورشیدی دو منظره, سطوح انعکاسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055309,
author = {حسین زمانی and مقیمان, محمد and کیانی فر, علی},
title = {مطالعه تجربی اثرات سطح انعکاسی سهمی بر عملکرد یک اجاق خورشیدی},
journal = {مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز},
year = {2016},
volume = {45},
number = {4},
month = {February},
issn = {2228-5148},
pages = {47--53},
numpages = {6},
keywords = {انرژی خورشیدی، اجاق خورشیدی، اجاق خورشیدی دو منظره، سطوح انعکاسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تجربی اثرات سطح انعکاسی سهمی بر عملکرد یک اجاق خورشیدی
%A حسین زمانی
%A مقیمان, محمد
%A کیانی فر, علی
%J مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
%@ 2228-5148
%D 2016

[Download]