روان شناسی بالینی, دوره (7), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (1-10)

عنوان : ( اثربخشی درمان نوروفیدبک بر علائم کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه /فزون کنش )

نویسندگان: ایمان الله بیگدلی , محمود نجقی , الهام اسبقی , الهه مجدآرا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثر بخشی نوروفیدبک بر کاهش علائم بیش فعالی انجام شد. روش: پژوهش حاضر آزمایشی از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور تعداد 30 نفر از دانش آموزان مبتلا به بیش فعالی نوع مختلط به شیوه نمونه گیری ملاک محور در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و دارونما (15 نفر) به تصادف گمارده شدند. کلیه آزمودنی ها قبل و بعد از درمان با آزمون کامپیوتری TOVA در دو مرحله (پیش آزمون و پس آزمون)ارزیابی شدند؛ داده ها با روش آماری کواریانس تحلیل شدند. یافته­ ها: نتایج نشان داد که 50 جلسه آموزش نوروفیدبک منجر به بهبود توجه در گروه آزمایش شد. اما در درمان تکانشگری تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: اثربخشی درمان با نوروفیدبک در نارسایی توجه در مقایسه با تکانشگری در کودکان مبتلا به ADHD احتمالاً به دلیل درگیری فزونتر فرایندهای عصبی ـ عضوی در توجه نسبت به تکانشگری می باشد.

کلمات کلیدی

, اختلال نارسایی توجه/فزون کنش, نوروفیدبک,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055311,
author = {بیگدلی, ایمان الله and محمود نجقی and الهام اسبقی and الهه مجدآرا},
title = {اثربخشی درمان نوروفیدبک بر علائم کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه /فزون کنش},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-501X},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {اختلال نارسایی توجه/فزون کنش، نوروفیدبک،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی درمان نوروفیدبک بر علائم کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه /فزون کنش
%A بیگدلی, ایمان الله
%A محمود نجقی
%A الهام اسبقی
%A الهه مجدآرا
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501X
%D 2015

[Download]