علوم باغبانی, دوره (31), شماره (4), سال (2018-4) , صفحات (643-657)

عنوان : ( بررسی اثرات دمای انبار، اتمسفر و نوع پوشش بسته بندی بر برخی ویژگی های کیفی بذور زنیان در طی نه ماه انبارداری )

نویسندگان: گون ای بغدادی , مجید عزیزی ارانی , ناصر صداقت , Vahid Rowshan , حسین آروئی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهمترین هدف از انبارداری گیاهان دارویی حفظ مواد موثره آن می باشد. مدیریت انبار و ایجاد شرایط مناسب کمیت و کیفیت ماده موثره، قوه نامیه و بنیه بذر را از طریق کاهش سرعت زوال بذر، بمدت طولانی تر حفظ می کند. به منظور بررسی اثرات شرایط انبار (بسته بندی و دما) و زمان انبارمانی بر کیفیت بذور انبار شده زنیان آزمایش اسپلیت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در آزمایشگاه پژوهشی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1391-92، به اجرا درآمد. دما (در دو سطح: 3 ±20 و 3 ±30)، نوع بسته بندی (در شش سطح: کاغذی، پلی اتیلنی، فویل آلومینیومی در شرایط خلا، پلی اتیلن/پلی آمیدی در شرایط خلا و پلی اتیلن/پلی آمید با ترکیب گازی(N298 % O2+2%) و (N290 % O2+10%)) و دوره انبار (در 4سطح: صفر، سه، شش و نه ماه) بعنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. تغییرات درصد اسانس، وزن و تغییرات گاز در درون بسته های با اتمسفر تغییر یافته و فاکتورهای مربوط به جوانه زنی بذرها (درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، متوسط زمان جوانه زنی، شاخص جوانه زنی) در طی 9 ماه انبارداری بررسی شدند. بر اساس نتایج بدست آمده، درصد اسانس و درصد جوانه زنی با گذشت زمان انبارداری بطور معنی داری کاهش یافت. در مجموع بسته های پلی اتیلن/پلی آمید با ترکیب گازی (N298 % O2+2%) و (N290 % O2+10%) و دمای30 درجه طی نه ماه ویژگیهای کیفی را بهتر از سایر شرایط حفظ نمود، درحالیکه، برای 6 ماه انبارداری، دمای نگهداری20 درجه و بسته آلومینیوم تحت خلا بهترین نتیجه را داشت.

کلمات کلیدی

, اسانس, دمای انبار, زنیان, قوه نامیه, بسته بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055314,
author = {بغدادی, گون ای and عزیزی ارانی, مجید and صداقت, ناصر and Vahid Rowshan and آروئی, حسین},
title = {بررسی اثرات دمای انبار، اتمسفر و نوع پوشش بسته بندی بر برخی ویژگی های کیفی بذور زنیان در طی نه ماه انبارداری},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2018},
volume = {31},
number = {4},
month = {April},
issn = {2008-4730},
pages = {643--657},
numpages = {14},
keywords = {اسانس، دمای انبار، زنیان، قوه نامیه، بسته بندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات دمای انبار، اتمسفر و نوع پوشش بسته بندی بر برخی ویژگی های کیفی بذور زنیان در طی نه ماه انبارداری
%A بغدادی, گون ای
%A عزیزی ارانی, مجید
%A صداقت, ناصر
%A Vahid Rowshan
%A آروئی, حسین
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2018

[Download]