پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (31), شماره (4), سال (2016-3) , صفحات (931-952)

عنوان : ( معیارهای تعامل در فرایند جستجوی اطلاعات مبتنی بر وظایف کاری (نقش پیچیدگی عینی و نوع محصول) )

نویسندگان: مرضیه سعیدی زاده , ابوالفضل طاهری , اعظم صنعت جو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: این پژوهش به بررسی میزان استفاده دانشجویان از معیارهای تعامل با اطلاعات در فرایند جستجوی اطلاعات برای وظایف کاری گوناگون می‌باشد. روش‌شناسی: روش پژوهش از نوع کیفی با راهبرد قوم‌نگاری می‌باشد. جامعه این پژوهش، دانشجویان کارشناسی ارشد حوزه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فردوسی ورودی سال 92-1391 تشکیل می‌دهند. از طریق سه مرحله نمونه‌گیری (تصادفی طبقه‌ای، نمونه‌گیری هدفمند و داوطلبانه)، تعداد 30 آزمودنی انتخاب و هرکدام طی جلسات جستجوی انفرادی به انجام 6 وظیفه کاری متفاوت از نظر سطح پیچیدگی عینی (بالا، متوسط، پایین) و محصول (ذهنی و تصمیم‌گیری) پرداختند. داده‌ها از طریق تحلیل محتوای گزارش‌های بلنداندیشی کاربران استخراج و تحلیل شدند. روایی ابزارها توسط اعضای هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی تأیید شد. همچنین، ضریب 78/0 آلفای کریپندورف مبنی بر توافق بین رمزگذار نشان‌دهنده قابلیت اطمینان به تحلیل محتوا است. یافته‌ها: نشان داد که افزون بر معیار موضوع؛ معیارهای دسترسی به اطلاعات، رتبه بندی نتایج جستجو، دانش حوزه­ای کاربر، صفحه آرایی، نوع منبع اطلاعاتی و مانند آن بر تعامل کاربران با اطلاعات تأثیرگذار است و میزان اهمیت معیارهای تعامل در کاربران بسته به سطح پیچیدگی‌عینی و نوع محصول وظیفه کاری متفاوت می‌باشد. نتیجه‌گیری: میزان توجه کاربران به معیارهای تعامل با اطلاعات در حین جستجوی اطلاعات برای وظایف کاری متفاوت (از لحاظ سطح پیچیدگی و نوع محصول) تغییر می‌کند. بنابراین، به منظور طراحی نظام‌های اطلاعاتی تعاملی و شخصی سازی شده به ویژگی‌های وظایف کاری کاربران مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, وظیفه کاری, پیچیدگی عینی, محصول, معیار‌های تعامل, جستجوی اطلاعات مبتنی بر وظیفه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055315,
author = {سعیدی زاده, مرضیه and ابوالفضل طاهری and صنعت جو, اعظم},
title = {معیارهای تعامل در فرایند جستجوی اطلاعات مبتنی بر وظایف کاری (نقش پیچیدگی عینی و نوع محصول)},
journal = {پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management},
year = {2016},
volume = {31},
number = {4},
month = {March},
issn = {2251-8223},
pages = {931--952},
numpages = {21},
keywords = {وظیفه کاری، پیچیدگی عینی، محصول، معیار‌های تعامل، جستجوی اطلاعات مبتنی بر وظیفه،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معیارهای تعامل در فرایند جستجوی اطلاعات مبتنی بر وظایف کاری (نقش پیچیدگی عینی و نوع محصول)
%A سعیدی زاده, مرضیه
%A ابوالفضل طاهری
%A صنعت جو, اعظم
%J پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management
%@ 2251-8223
%D 2016

[Download]