دومیه همایش ملی جریان سیال، انتقال حرارت و جرم , 2016-02-04

عنوان : ( پیش بینی هوشمندانه عملکرد حرارتی دو نوع هوا گرمکن خورشیدی با بهره گیری از شبکه عصبی مصنوعی )

نویسندگان: مریم زمانیان , عباس روحانی , خسرو جعفر پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روش¬های استفاده از انرژی خورشیدی استفاده از جمع¬کننده¬های خورشیدی است. در این پژوهش یک جمع¬کننده خورشیدی هوایی با دو نوع پوشش شیشه¬ای پله¬ای و تخت ارزیابی شد. جمع¬کننده¬های مورد نظر در معرض مستقیم تابش خورشید مورد بررسی قرار گرفتند. این پژوهش به منظور ارزیابی قابلیت مدل شبکه عصبی پرسپترون در مدلسازی و پیش-بینی کارایی حرارتی جمع¬کننده ها تحت تاثیر پارامتر های ورودی، جریان جرمی سیال ورودی، دمای هوای ورودی و خروجی از جمع¬کننده ، دمای صفحه جاذب، ضخامت آن، تخلخل صفحه جاذب و شید خورشید، انجام شد. آزمایش¬ها در سه تکرار در فواصل زمانی 11 تا 13 بعد از ظهر، با متوسط تابش خورشیدی Wm-2 1040 انجام گرفت. مقادیر بدست آمده از آزمایشات با مقادیر پیش¬بینی شده توسط شبکه عصبی مقایسه شدند. با توجه به ضریب تبیین بدست آمده برای پوشش شیشه ای تخت (98/0) و پله ای (99/0) می¬توان گفت که کاربرد شبکه عصبی مصنوعی روشی دقیق برای پیش¬بینی عملکرد حرارتی جمع¬کننده¬های هوایی خورشیدی می¬باشد.

کلمات کلیدی

, جمع کننده خورشیدی هوایی تخت, شبکه عصبی مصنوعی, عملکرد حرارتی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055318,
author = {زمانیان, مریم and روحانی, عباس and خسرو جعفر پور},
title = {پیش بینی هوشمندانه عملکرد حرارتی دو نوع هوا گرمکن خورشیدی با بهره گیری از شبکه عصبی مصنوعی},
booktitle = {دومیه همایش ملی جریان سیال، انتقال حرارت و جرم},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {جمع کننده خورشیدی هوایی تخت، شبکه عصبی مصنوعی، عملکرد حرارتی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی هوشمندانه عملکرد حرارتی دو نوع هوا گرمکن خورشیدی با بهره گیری از شبکه عصبی مصنوعی
%A زمانیان, مریم
%A روحانی, عباس
%A خسرو جعفر پور
%J دومیه همایش ملی جریان سیال، انتقال حرارت و جرم
%D 2016

[Download]