کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2016-01-25

عنوان : ( طرح ریزی اصولی کارگاه در سیستمهای تولید کشت و صنعت )

نویسندگان: حمزه سلطانعلی عباسکوهی , عباس روحانی , محمد طبسی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه در بسیاری از مزارع بزرگ به ویژه سیستمهای کشت و صنعت در ایران، اهمیت احداث کارگاههای کشاورزی به منظور بهبود نیازهای نگهداری و تعمیرات )نت( به دلیل افزایش حجم استفاده از ماشینها و تجهیزات امری اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر برای دستیابی به بهترین راندمان کار و انرژی در فرآیند تولید، آشنایی با دستورالعملهای اجرایی در راستای طرحریزی اصولی کارگاه از اهمیت ویژهای برخوردار است. فرآیند کلی به منظور طراحی اصولی یک کارگاه مزرعه با در نظر گرفتن پارامترهایی چون انتخاب مناسبترین منطقه استراتژیک برای احداث کارگاه، طرح بندی مناسب با توجه به ویژگیهای واحد تولیدی، کنترل محیط، فضای کار و در نهایت تجهیز کارگاه با وسایل مورد نیاز است، چرا که عدم سازماندهی مناسب تجهیزات کارگاه یکی از ضعف های مدیریتی به شمار میرود. ابعاد و اندازه کارگاه نیز یکی از پارامترهای مهم میباشد که بستگی به عواملی چون اندازه مزرعه، اندازه ماشینهای سرویس دهی و همچنین حجم تجهیزات مورد نیاز و ابزار مورد استفاده دارد.

کلمات کلیدی

, طراحی مناسب, بهره وری, نگهداری و تعمیرات(نت), کنترل محیط کار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055321,
author = {سلطانعلی عباسکوهی, حمزه and روحانی, عباس and طبسی زاده, محمد},
title = {طرح ریزی اصولی کارگاه در سیستمهای تولید کشت و صنعت},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {طراحی مناسب، بهره وری، نگهداری و تعمیرات(نت)، کنترل محیط کار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طرح ریزی اصولی کارگاه در سیستمهای تولید کشت و صنعت
%A سلطانعلی عباسکوهی, حمزه
%A روحانی, عباس
%A طبسی زاده, محمد
%J کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2016

[Download]