تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (12), شماره (4), سال (2016-2) , صفحات (79-101)

عنوان : ( بررسی تأثیر عنصر مذهب بر داوری نجاشی درباره راویان واقفی )

نویسندگان: مهدی جلالی , سمانه رباطی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در میان شرایط مطرح شده برای پذیرش روایت راویان از سوی حدیث پژوهان متأخر، عنصر مذهب نقش محوری در ‫تقسیم حدیث به انواع اربعه ایفا می­کند و این خود سوالی را به وجود می‌آورد که آیا واقعا مذهب راوی چنین نقش محوری را داراست که بر اساس آن بتوان درجات روایات را پی ریزی کرد؟ این نوشتار بر آن است که مقوله مذهب راوی را نزد چهره شاخص رجالی شیعه، ابوالعباس نجاشی، بررسی نماید. با بررسی جایگاه راویان واقفی مذهب در فهرست نجاشی و تحلیل الفاظ جرح و تعدیل به کار رفته در مورد ایشان، روشن می­ شود که مذهب واقفی نزد نجاشی ملاک ضعف راوی نبوده، بلکه میزان تطابق راوی با دو قله بلند صدق و ضبط معیار داوری رجالی وی، پیرامون راویان واقفه بوده است. از این رو بازنگری در تقسیم­ بندی ارائه شده از سوی مکتب حله که بر اساس تفاوت مذهبی و بدون توجه به اصل پذیرفته شده نزد متقدمان شیعه پایه­ گذاری شده و سبب کنار گذاشتن بخش قابل توجهی از روایات به دلیل غیرامامی بودن راوی آن­ها شده است، ضرورت می­ یابد.

کلمات کلیدی

مذهب راوی؛ شرایط راوی؛ واقفه؛ نجاشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055340,
author = {جلالی, مهدی and رباطی, سمانه},
title = {بررسی تأثیر عنصر مذهب بر داوری نجاشی درباره راویان واقفی},
journal = {تحقیقات علوم قرآن و حدیث},
year = {2016},
volume = {12},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-2681},
pages = {79--101},
numpages = {22},
keywords = {مذهب راوی؛ شرایط راوی؛ واقفه؛ نجاشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر عنصر مذهب بر داوری نجاشی درباره راویان واقفی
%A جلالی, مهدی
%A رباطی, سمانه
%J تحقیقات علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-2681
%D 2016

[Download]