فرهنگ رضوی, دوره (3), شماره (11), سال (2015-12) , صفحات (39-75)

عنوان : ( برهان های اثبات وجود خدا در مناظره های امام رضا(ع) در مرو )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , معصومه رودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اعتقاد به وجود خداوند، عمومی ترین سؤال ذهن بشر و اساسی ترین رکن اعتقاد دینی است. در منابع اسلامی، دلایل متعددی برای وجود خداوند ارائه شده است و فلاسفه نیز برهان های مختلفی در این زمینه مطرح کرده اند. امام رضا)ع( در مناظره های مختلف خود با عمران صابی، جاثلیق، سلیمان مروزی و مرد زندیق در مرو، دلایلی برای وجود خداوند برشمردند. این مقاله با تحلیل فرمایش های امام)ع( در آن مناظره ها، به دنبال اشاره های احتمالی ایشان به برهان های اثبات وجود خداوند است. براساس نتایج بررسی حاضر، برهان های حدوث، حرکت، نظم، امکان و وجوب و صدیقین از برهان های مورد اشارة امام)ع( بودند. حتی بعضی از عبارت های مورد استفادة ایشان طوری بیان شده اند که به اعتبار گوناگون، ناظر بر برهان های مختلف است

کلمات کلیدی

, امام رضا, برهان, حدوث, حرکت, نظم, امکان و وجوب, صدیقین, مناظر ه ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055348,
author = {حسینی, سیدمرتضی and رودی, معصومه},
title = {برهان های اثبات وجود خدا در مناظره های امام رضا(ع) در مرو},
journal = {فرهنگ رضوی},
year = {2015},
volume = {3},
number = {11},
month = {December},
issn = {2345-2560},
pages = {39--75},
numpages = {36},
keywords = {امام رضا، برهان، حدوث، حرکت، نظم، امکان و وجوب، صدیقین، مناظر ه ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برهان های اثبات وجود خدا در مناظره های امام رضا(ع) در مرو
%A حسینی, سیدمرتضی
%A رودی, معصومه
%J فرهنگ رضوی
%@ 2345-2560
%D 2015

[Download]