مطالعات مدیریت گردشگری, دوره (9), شماره (27), سال (2014-12) , صفحات (23-46)

عنوان : ( عوامل موثر رفتاری بر پذیرش خرید اینترنتی در صنعت هواپیمایی )

نویسندگان: علیرضا حدادیان , امیر حسین باقریه مشهدی , فاطمه هنرور باوجدان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه خرید اینترنتی بلیت هواپیما رشد قابل توجهی در کشور دارد. در این میان درک رفتار مشتریان، به منظور بهبود استراتژیهای بازاریابی و فروش، برای شرکتهای هواپیمایی ضروری است. هدف از پژوهش حاضر شناخت مهمترین عوامل تاثیرگذار در خرید اینترنتی بلیت شرکتهای هواپیمایی توسط مسافران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی است. جامعه آماری شامل مسافران خروجی فرودگاه بین المللی مشهد در پروازهای داخلی شهریور ماه است. نمونه آماری با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران 215 نفر محاسبه شده است. بدین ترتیب پس از تهیه مدل مفهومی براساس معیارهای اعتماد، قیمت، ریسک ادراک شده، سودمندی و کیفیت سایت اینترنتی و تهیه و توزیع پرسشنامه مورد Lisrel براساس آن، اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار 8.8 تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافتههای پژوهش نشان میدهد سه معیار کیفیت سایت اینترنتی، سودمندی و اعتماد بطور مستقیم و ریسک ادراک شده بطور غیر مستقیم بر تمایل به خرید اینترنتی تاثیر گذار هستند. علاوه بر این تاثیر عامل قیمت بر تمایل مسافران هوایی به خرید اینترنتی بلیت مورد تایید قرار نگرفته است.

کلمات کلیدی

, اعتماد, ریسک درک شده, سودمندی, قیمت, کیفیت وب سایت, پذیرش الکترونیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055351,
author = {حدادیان, علیرضا and امیر حسین باقریه مشهدی and فاطمه هنرور باوجدان},
title = {عوامل موثر رفتاری بر پذیرش خرید اینترنتی در صنعت هواپیمایی},
journal = {مطالعات مدیریت گردشگری},
year = {2014},
volume = {9},
number = {27},
month = {December},
issn = {2322-3294},
pages = {23--46},
numpages = {23},
keywords = {اعتماد، ریسک درک شده، سودمندی، قیمت، کیفیت وب سایت، پذیرش الکترونیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل موثر رفتاری بر پذیرش خرید اینترنتی در صنعت هواپیمایی
%A حدادیان, علیرضا
%A امیر حسین باقریه مشهدی
%A فاطمه هنرور باوجدان
%J مطالعات مدیریت گردشگری
%@ 2322-3294
%D 2014

[Download]