کنگره کشوری زخم مزمن , 2015-05-28

عنوان : ( مطالعه هیستولوژی اثر داربست کیسه شنای ماهی آغشته شده به هیالورونیک اسید بر ترمیم زخم پوست موش صحرایی )

نویسندگان: ساجده جلالی کوهستانی , مسعود فریدونی , ناصر مهدوی شهری , رویا لاری , فدک موسوی , زری مجیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه:امروزه درمان زخم های حاد وسوختگی های شدید به یکی از چالش های علم پزشکی تبدیل شده است.یک رویکرد جدید برای بهبود روند ترمیم و بازساختگی پوست استفاده از پانسمان نوین است.این پانسمان ها خود به دو دسته بیولوژیکی و مصنوعی دسته بندی می شوند.اساس پانسمان های بیولوژیکی از مدلهای حیوانی،گیاهی و انسانی است.ویژگی این پانسمان ها این است که دارای ساختار طبیعی بوده به همین دلیل می تواند به عنوان یک غشاء پایه عمل کند درم پوست به کمک آن روند اپیتلیزاسیون را سریعتر انجام می دهد.در این راستا ما طرحی را در حال انجام هستیم که در آن با استفاده از داربست سلول زدایی کیسه شنا ماهی که آغشته به اسید هیالورونیک می خواهیم یک بستر مناسب برای ترمیم درم آسیب دیده ایجاد کنیم.وآن را به عنوان پانسمان بیولوژیکی مطرح کنیم. مواد وروش ها: ابتدا کیسه شنای ماهی را با دترجنت %0/5 SDS،تریتون 0/1% x-100 سلول زدایی می کنیم.سپس 15عدد موش صحرایی را بطور تصادفی به سه گروه تقسیم می کنیم درادامه پشت هر موش 8 زخم به اندازه 4 میلیمتر ایجاد کردیم و زخم ها را به 4 گروه تقسیم می کنیم. گروه اول بعنوان کنترل است را فقط با سرم فیزیولوژی شستشو می دهیم.درگروه 2 داربست سلول زدایی شده کیسه شنای ماهی بروی زخم قراردادیم.گروه 3 داربست سلول زدایی شده کیسه شنا ماهی آغشته به اسید هیالورونیک روی زخم گذاشتیم و در گروه 4 فقط ژل اسید هیالورونیک روی زخم می ریزیم .در ادامه در روزهای 3،5،8،18 زخم ها را از لحاظ ماکروسکوپی و میکروسکوپی و نمونه های بافتی تهیه شده از زخم ها را با رنگ آمیزی اختصاصی مورد بررسی قرار می دهیم نتیجه گیری وبحث: با توجه به حضور ترکیبات کلاژن در داربست سلول زدایی شده کیسه شنا ماهی که با رنگ آمیزی های اختصاصی کلاژن به اثبات رسیده است وبراساس گزارش مقالات دیگر به نظرمی رسد کیسه شنای ماهی می تواند داربست مناسبی برای مهاجرت سلولهای فیبروبلاستی در دوران ترمیم باشد وحضور اسید هیالورونیک در این داربست باعث تسریع روند ترمیم نیز شود.ولی در این رابطه مطالعات بیشتری می بایست صورت گیرد.

کلمات کلیدی

, پانسمان بیولوژیکی, ماتریکس بیولوژی, کیسه شنای ماهی, هیالورونیک اسید, ترمیم زخم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055361,
author = {جلالی کوهستانی, ساجده and فریدونی, مسعود and مهدوی شهری, ناصر and لاری, رویا and فدک موسوی and زری مجیدی},
title = {مطالعه هیستولوژی اثر داربست کیسه شنای ماهی آغشته شده به هیالورونیک اسید بر ترمیم زخم پوست موش صحرایی},
booktitle = {کنگره کشوری زخم مزمن},
year = {2015},
location = {ساری, ايران},
keywords = {پانسمان بیولوژیکی،ماتریکس بیولوژی، کیسه شنای ماهی،هیالورونیک اسید،ترمیم زخم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه هیستولوژی اثر داربست کیسه شنای ماهی آغشته شده به هیالورونیک اسید بر ترمیم زخم پوست موش صحرایی
%A جلالی کوهستانی, ساجده
%A فریدونی, مسعود
%A مهدوی شهری, ناصر
%A لاری, رویا
%A فدک موسوی
%A زری مجیدی
%J کنگره کشوری زخم مزمن
%D 2015

[Download]