دومین کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و طب بازساختی ایران , 2015-11-07

عنوان : ( اثرترمیمی داربست کیسه شنای ماهی آغشته به هیالورونیک اسید بر زخم )

نویسندگان: ساجده جلالی کوهستانی , مسعود فریدونی , ناصر مهدوی شهری , رویا لاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه:امروزه روشهایی که بتوانند وسعت، کیفیت و سرعت ترمیم زخمها را افزایش دهند ضمن حفظ زیبایی باعث کاهش آلام بیماران و کاهش احتمال بروز عفونت های ثانویه و هزینه های مراقبت و توان بخشی می شوند. به نظر می رسد تکنیکهای مهندسی بافت بتوانند راه حل مناسبی در اختیار بگذارند که ایده اولیه این تحقیق می باشد. کیسه شنای ماهی قابلیت ترمیم دارد، از طرفی نوع سلول زدایی شده آن با تکنیکهای مهندسی بافت، دارای کلاژن فراوانی است، لذا ممکن است محرک مناسبی برای ترمیم پوست باشد که هدف مطالعه در تحقیق حاضر است. مواد و روش ها: ابتدا کیسه شنا ماهی سفید با استفاده از SDS 0/5% سلول زدایی و در محلول 1% هیالورونیک اسید به مدت 24 ساعت انکوبه می گردد. 4 زخم که به روش پانچ در پوست پشت موشهای صحرایی نر نژاد ویستار(g300-250) ایجاد شده اند به 4 گروه تقسیم می گردند شامل گروه زخمهای کنترل با نرمال سالین، گروه زخمهای پانسمان شده با داربست سلول زدایی شده کیسه شنای ماهی.گروه زخمهای پانسمان شده با داربست سلول زدایی شده کیسه شنا ماهی آغشته به اسید هیالورونیک و گروه زخمهای پانسمان شده فقط با محلول اسید هیالورونیک. پانسمان زخم ها روزی یک بارانجام شد. در روزهای 1،3،5،7 زخم ها را از لحاظ ماکروسکوپی و سپس میکروسکوپی با کمک تکنیکهای بافتی و رنگ آمیزی اختصاصی هموتوکسیلین – ا وپیک ایندیگوکارمین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: نتایج ماکروسکوپی نشاد داد در روز های 1،3،5،8 زخم هایی که دارای پانسمان حاوی کیسه شنای ماهی سلول زدایی شده آغشته به هیالورنیک بودند سرعت ترمیمی بیشتری نسبت به سایرگروها نشان دادند و نتایج مطالعات میکروسکوپی ضمن تایید سلول زدایی از کیسه شنا و وجود کلاژن فراوان در آن نشاد داد در روز های 1،3،5،8زخم هایی واجد این پانسمان از نظر بافتی نیز کیفیت ترمیمی بهتری نسبت به سایرگروه ها داشتند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به حضور ترکیبات کلاژن در داربست سلول زدایی شده کیسه شنا ماهی که با رنگ آمیزی های اختصاصی کلاژن مشاهده شد اثر بخشی آن در بهبودی بهتر زخمها ممکن است قابل فهم تر باشد، نیز بر اساس یافته های این تحقیق احتمالا استفاده از کیسه شنای ماهی مهندسی شده می تواند به عنوان یک مدل در به کار گیری مهندسی بافت برای ترمیم زخم، معرفی شود.

کلمات کلیدی

, زخم , موش صحرایی, کیسه شنای ماهی, ترمیم, کلاژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055362,
author = {جلالی کوهستانی, ساجده and فریدونی, مسعود and مهدوی شهری, ناصر and لاری, رویا},
title = {اثرترمیمی داربست کیسه شنای ماهی آغشته به هیالورونیک اسید بر زخم},
booktitle = {دومین کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و طب بازساختی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زخم ، موش صحرایی، کیسه شنای ماهی، ترمیم، کلاژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرترمیمی داربست کیسه شنای ماهی آغشته به هیالورونیک اسید بر زخم
%A جلالی کوهستانی, ساجده
%A فریدونی, مسعود
%A مهدوی شهری, ناصر
%A لاری, رویا
%J دومین کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و طب بازساختی ایران
%D 2015

[Download]