روان شناسی بالینی, دوره (7), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (21-35)

عنوان : ( مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت و نوروفیدبک بر کاهش علائم اضطراب در دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعی )

نویسندگان: فاطمه غیور کاظمی , زهره سپهری شاملو , علی مشهدی , علی غنائی چمن آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: اختلال اضطراب اجتماعی، شایعترین نوع اختلالات اضطرابی است که به عملکرد و روابط اجتماعی فرد آسیب می رساند. هریک از درمانهای روانشناختی، بر درمان جنبه ای از عوامل زیربنایی آسیب دیده در این اختلال تمرکز کرده و فقط تا حدودی موفق بوده است. اخیرا درمانهای جدیدتر مانند فراشناخت و آموزش نوروفیدبک مدنظر قرار گرفته اند. هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت با نوروفیدبک در کاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعی بود. روش: این پژوهش از نوع مطالعه تک آزمودنی و نمونه گیری داوطلبانه بود. 7 نفر دانشجو با تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی از دانشگاه فردوسی و فرهنگیان مشهد، همتا شده، بصورت تصادفی در سه گروه (کنترل، فراشناخت و نوروفیدبک) جای گرفتند. از پرسشنامه هراس اجتماعی کانور و مصاحبه تشخیصی DSM-IV-TR استفاده شد. درمان فردی فراشناخت بصورت 8جلسه هفتگی و نوروفیدبک 16جلسه، سه بار درهفته اجرا شد. پرسشنامه دوبار در میانه درمان، سپس انتهای درمان و در پیگیری 45روزه، تکمیل شد و برای تحلیل داده ها از درصد بهبودی استفاده گردید. یافته ها: درمان فراشناخت و نوروفیدبک در دو آزمودنی دارای اختلال اضطراب اجتماعی خفیف، 88 و47درصد بهبودی در انتهای درمان نشان دادند. تغییرات سه آزمودنی دارای اختلال شدیدتر در گروه فراشناخت یا نوروفیدبک، در محدوده17 تا 39درصد بهبودی بوده و بهبودی آزمودنیها در پیگیری ادامه یافته است. نتیجه گیری: درمان فراشناخت و نوروفیدبک بطور اثربخشی توانستند اختلال اضطراب اجتماعی را نسبت به گروه کنترل بهبود بخشند اما اثربخشی بیشتر درمان فراشناخت برای کاهش علائم اضطراب اجتماعی خفیف و نوروفیدبک برای اختلال اضطراب اجتماعی شدیدتر مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, اضطراب اجتماعی, اضطراب, فراشناخت درمانی, نوروفیدبک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055375,
author = {غیور کاظمی, فاطمه and سپهری شاملو, زهره and مشهدی, علی and غنائی چمن آباد, علی},
title = {مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت و نوروفیدبک بر کاهش علائم اضطراب در دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعی},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-501x},
pages = {21--35},
numpages = {14},
keywords = {اضطراب اجتماعی، اضطراب، فراشناخت درمانی، نوروفیدبک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت و نوروفیدبک بر کاهش علائم اضطراب در دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعی
%A غیور کاظمی, فاطمه
%A سپهری شاملو, زهره
%A مشهدی, علی
%A غنائی چمن آباد, علی
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501x
%D 2015

[Download]