اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران , 2016-01-29

عنوان : ( مقایسه دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر ریزمقیاس سازی فراکتالی درجه حرارت (مطالعه موردی: مشهد) )

نویسندگان: شیما تاج آبادی , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با استفاده از اطلاعات ریز مقیاس شده می توان نیاز به وجود داده در مکان و زمان مختلف را رفع نمود. فراکتال اخیراً برای ریزمقیاس سازی داده‌های اندازه گیری شده، مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق از توابع درون یاب فرکتال برای تولید داده های ریزمقیاس شده روزانه و سه ساعته ایستگاه سینوپتیک مشهد استفاده شد. همچنین دو نگرش متفاوت در محاسبه فاصله هاسدرف در تعیین نقاط درون یابی (محاسبه فاصله هاسدرف نگرش اول: با داده های استانداردسازی نشده، نگرش دوم: با داده های استانداردسازی شده) استفاده شد و سه فاصله نقاط درون یابی متفاوت 5، 10، 15 در نظر گرفته شد. نتایج مربوط به ریزمقیاس-سازی با فاصله درون یابی 5 و 10 و نگرش اول از دیگر نتایج مناسب تر بودند، به دلیل خطای کم بین نتایج فاصله درون یابی 5 و 10 و با توجه به اهمیت زمان اجرای برنامه و استفاده از داده های کمتر، فاصله درون یابی10 بهترین نتیجه را حاصل کرد. آزمون های آماری مقادیر آماره R2 را برای نگرش اول بین 0/98-0/74 و نگرش دوم 0/98-0/69، RMSE را برای نگرش اول بین 1/33- 5/12 و نگرش دوم 1/44-5/9 درجه سانتیگراد و معیار اطلاعاتی آکائیک AICc را برای نگرش اول بین 0/55-3/19 و نگرش دوم 2/87-3/46 نشان دادند و همچنین عرض از مبدأها و شیب های خطوط مدلسازی در سطح 5% تفاوت معنی داری به ترتیب با صفر و یک ندارند. از نتایج ارائه شده، واضح است ریزمقیاس نمایی زمانی روزانه و سه ساعته با دقت و کیفیت قابل قبول انجام شده است و در نهایت نگرش اول نتایج بهتری را نسبت به نگرش دوم ارائه کرده است.

کلمات کلیدی

, ریزمقیاس سازی, فاصله هاسدرف, یکسان سازی بعدها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055392,
author = {تاج آبادی, شیما and قهرمان, بیژن and ضیائی, علی نقی},
title = {مقایسه دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر ریزمقیاس سازی فراکتالی درجه حرارت (مطالعه موردی: مشهد)},
booktitle = {اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ریزمقیاس سازی، فاصله هاسدرف، یکسان سازی بعدها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر ریزمقیاس سازی فراکتالی درجه حرارت (مطالعه موردی: مشهد)
%A تاج آبادی, شیما
%A قهرمان, بیژن
%A ضیائی, علی نقی
%J اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
%D 2016

[Download]