سازه و فولاد, دوره (57), شماره (57), سال (2015-3) , صفحات (51-79)

عنوان : ( تحلیل احتمالاتی پایداری قاب های فولادی ساده و دروازه ای با پیوندها و تکیه گاه های نرم )

نویسندگان: محمد رضائی پژند , فرزاد شهابیان مقدم , محسن بمبائی چی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحلیل و طراحی قاب های فولادی، عامل های گوناگونی وجود دارند که عدم قطعیت هر یک از آن ها می تواند اثر قابل توجهی در ایمنی سازه داشته باشد. در این میان، سختی پیوندهای تکیه گاهی، سختی پیوندهای تیر به ستون و سختی تکیه گاه جانبی یا مهاربند، به سبب عدم قطعیت هایی مانند چگونگی ساخت، اجرا، نصب و الگوسازی عضوها و پیوندهای سازه های فولادی، می توانند به عنوان نمونه هایی از این متغیرها پنداشته شوند. در این مقاله، نخست، بر پایه ی حل دقیق معادله ی دیفرانسیل تیر اولر- برنولی، ماتریس پایداری قاب های فولادی ساده و دروازه ای با عضوهای منشوری و نامنشوری و پیوندها و تکیه گاه های نرم در دسترس قرار می گیرد. باید افزود، نرمی پیوندها با فنرهای دورانی و انتقالی خطی الگوسازی می شوند. سپس، با حل چند نمونه عددی، درستی و دقت روش پیشنهادی در تحلیل پایداری یقین اندیشانه وارسی می گردد. در ادامه، از روش شبیه سازی مونت کارلو برای برآورد احتمال شکست در پایداری این گونه قاب ها بهره جویی خواهد شد. در این میان، سختی دورانی پیوندهای تیر به ستون، سختی دورانی پیوندهای ستون به تکیه گاه و سختی انتقالی تکیه گاه جانبی، به عنوان متغیرهای تصادفی اختیار می شوند. بر این پایه، صدهزار مرتبه از رابطه سازی پیشنهادی برای یافتن بار کمانشی قاب های شبیه سازی شده، بهره جویی می گردد و اثر تغییر های ضریب پراکندگی و گونه ی تابع توزیع احتمال متغیرهای تصادفی در مقاومت کمانشی سازه های یاد شده مورد ارزیابی می گیرد. افزون بر این ها، حساسیت احتمال شکست در پایداری قاب های فولادی ساده و دروازه ای، نسبت به عدم قطعیت در سختی پیوندها و تکیه گاه ها بررسی می شود.

کلمات کلیدی

, تحلیل احتمالاتی, پایداری, قاب های فولادی, پیوند نرم, تکیه گاه نرم, عضوهای نامنشوری, مونت کارلو, حساسیت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055394,
author = {رضائی پژند, محمد and شهابیان مقدم, فرزاد and بمبائی چی, محسن},
title = {تحلیل احتمالاتی پایداری قاب های فولادی ساده و دروازه ای با پیوندها و تکیه گاه های نرم},
journal = {سازه و فولاد},
year = {2015},
volume = {57},
number = {57},
month = {March},
issn = {1735-515X},
pages = {51--79},
numpages = {28},
keywords = {تحلیل احتمالاتی، پایداری، قاب های فولادی، پیوند نرم، تکیه گاه نرم، عضوهای نامنشوری، مونت کارلو، حساسیت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل احتمالاتی پایداری قاب های فولادی ساده و دروازه ای با پیوندها و تکیه گاه های نرم
%A رضائی پژند, محمد
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A بمبائی چی, محسن
%J سازه و فولاد
%@ 1735-515X
%D 2015

[Download]