پانزدهمین کنفراس بین المللی انجمن هوافضا ایران , 2016-03-01

عنوان : ( بررسی اثر گرد و خاک بر عملکرد آیرودینامیکی پره های توربین باد )

نویسندگان: کامیار جعفری , محمدحسن جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین تحقیق، تاثیر گردوخاک بر عملکرد پره های توربین باد توسط یک روش عددی مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش معادلات ناویر استوکس توسط یک روند عددی بر مبنای حجم محدود گسسته و توسط الگوریتم فشار مبنا (الگوریتم سیمپل) حل شده است. بطور کلی وجود آلودگی های محیطی از یک طرف می تواند چگالی و لزجت سیال را تغییر دهد که منجر به افزایش نیروی رانش می شود از طرفی جمع شدن این آلودگی ها روی پره می توان منجر افزایش زبری و کاهش عملکرد پره گردد. هدف از این تحقیق بررسی این دو پارامتر با هم بر روی یک پره توربین باد می باشد. بمنظور وارد کردن اثر گرد و خاک در روند شبیه سازی با معلوم فرض نمودن کسر گرد و خاک با روش کسر حجمی (VOF) این اثر در روند شبیه سازی اعمال گردیده است. بمنظور وارد کردن اثر باقی مانده آلودگی بر روی پره، زبری سطح پره تغییر داده می شود. در روند شبیه سازی ابتدا" در حالت بدون گرد و خاک اعتبار سنجی صورت گرفته است سپس تاثیر میزان گرد و خاک بر روی توزیع فشار در مقاطع مختلف بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد افزایش کسر حجمی گرد و خاک باعث افزایش اختلاف فشار در سطح بالا و پایین مقاطع مختلف پره شود. همچنین این تاثیر هر چه به نوک پره نزدیک می شویم افزایش می یابد.

کلمات کلیدی

, : توربین باد, قدرت, زبری, آلودگی, گردوخاک, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055399,
author = {کامیار جعفری and جوارشکیان, محمدحسن},
title = {بررسی اثر گرد و خاک بر عملکرد آیرودینامیکی پره های توربین باد},
booktitle = {پانزدهمین کنفراس بین المللی انجمن هوافضا ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {: توربین باد، قدرت، زبری، آلودگی، گردوخاک، عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر گرد و خاک بر عملکرد آیرودینامیکی پره های توربین باد
%A کامیار جعفری
%A جوارشکیان, محمدحسن
%J پانزدهمین کنفراس بین المللی انجمن هوافضا ایران
%D 2016

[Download]