بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (7), شماره (4), سال (2016-3) , صفحات (563-577)

عنوان : ( اثر کاربرد همزمان میکوریزا و کودهای آلی کمپوست، ورمی‌کمپوست و گرانوله‌ گوگردی بر برخی ویژگی های کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) در یک نظام زراعی کم‌نهاده )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , محمد بهزاد امیری , حمیدرضا احیائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال‌های اخیر، با افزایش دانش بشری توجه به سلامت فرآورده‌های غذایی و بویژه محصولات دارویی افزایش یافته است، از این رو استفاده از نهاده‌های اکولوژیک برای تولید این محصولات بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. به منظور بررسی اثر کاربرد همزمان میکوریزا و کودهای آلی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) آزمایشی در سال زراعی 89-1388 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه‌ی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل میکوریزا (Glomus mosseae)، میکوریزا به‌علاوه‌ی کمپوست، میکوریزا به‌علاوه‌ی ورمی‌کمپوست، میکوریزا به‌علاوه‌ی گرانوله‌ی گوگردی، کمپوست، ورمی‌کمپوست، گرانوله‌ی گوگردی و شاهد (بدون کود) بودند. نتایج نشان داد که اثر کودهای بیولوژیک و آلی بر عملکرد دانه معنی‌دار بود، به طوری‌که میکوریزا چه به تنهایی و چه در ترکیب با کودهای آلی گرانوله‌ی گوگردی و ورمی‌کمپوست باعث افزایش عملکرد دانه نسبت به شاهد شد. عملکرد بیولوژیک، در اثر تیمارهای ورمی‌کمپوست و گرانوله‌ی گوگردی همراه با میکوریزا نسبت به زمانی که این کودها به تنهایی به کار رفتند به طور معنی‌داری افزایش یافت. استفاده از کودهای آلی همراه با میکوریزا باعث افزایش درصد روغن کنجد شد، به طوری‌‌که در کاربرد همزمان میکوریزا و هر یک از کودهای کمپوست، ورمی‌کمپوست و گرانوله‌ی گوگردی روغن دانه به‌ترتیب 12، 13 و 10 درصد نسبت به کاربرد جداگانه‌ی میکوریزا افزایش یافت. به طور کلی، نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده‌ی همزمان از نهاده‌های بوم‌سازگار می-تواند خصوصیات کمی و کیفی کنجد را بهبود بخشد.

کلمات کلیدی

, سلامت غذا, گرانوله‌ی گوگردی, محصولات دارویی, نهاده‌های اکولوژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055407,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and محمد بهزاد امیری and احیائی, حمیدرضا},
title = {اثر کاربرد همزمان میکوریزا و کودهای آلی کمپوست، ورمی‌کمپوست و گرانوله‌ گوگردی بر برخی ویژگی های کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) در یک نظام زراعی کم‌نهاده},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2016},
volume = {7},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-7713},
pages = {563--577},
numpages = {14},
keywords = {سلامت غذا، گرانوله‌ی گوگردی، محصولات دارویی، نهاده‌های اکولوژیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کاربرد همزمان میکوریزا و کودهای آلی کمپوست، ورمی‌کمپوست و گرانوله‌ گوگردی بر برخی ویژگی های کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) در یک نظام زراعی کم‌نهاده
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A محمد بهزاد امیری
%A احیائی, حمیدرضا
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2016

[Download]