سومین همایش زبان شناسی و آموزش زبان فارسی , 2016-03-01

عنوان : ( واکاوی برنامه درسی اجرا شده درس انشا از منظر دانش آموزان و معلمان )

نویسندگان: فریبا غلامی چهکند , بهروز مهرام , مقصود امین خندقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نگرش دانش آمو.زان و معلمان پایه های هفتم و هشتم متوسطه به عناصر اجرا شده در برنامه درسی انشا و در قالب چهار عنصر هدف، محتوا، روش و ارزشیابی بود. روش پیمایشی و جامعه آماری را کلیه دانش آموزان شهر مشهد به تعداد 17000 نفر و معلمان مربوطه به تعداد 370 نفر تشکیل داد. نمونه شامل 269 نفر از دانش آموزان و شش نفر از معلمان درس انشا و به صورت در دسترس بود. نتایج نشان داد که نگرش معلمان و دانش آموزان مورد بررسی در خصوص مولفه های مورد مطالعه مثبت و همسویی میان دو گروه وجود دارد.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی اجرا شده, انشا, نگرش معلمان, نگرش دانش آموزان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055419,
author = {غلامی چهکند, فریبا and مهرام, بهروز and امین خندقی, مقصود},
title = {واکاوی برنامه درسی اجرا شده درس انشا از منظر دانش آموزان و معلمان},
booktitle = {سومین همایش زبان شناسی و آموزش زبان فارسی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {برنامه درسی اجرا شده، انشا، نگرش معلمان، نگرش دانش آموزان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واکاوی برنامه درسی اجرا شده درس انشا از منظر دانش آموزان و معلمان
%A غلامی چهکند, فریبا
%A مهرام, بهروز
%A امین خندقی, مقصود
%J سومین همایش زبان شناسی و آموزش زبان فارسی
%D 2016

[Download]