سوّمین همایش ملّی زبانشناسی و آموزش زبان فارسی , 2016-03-01

عنوان : ( بررسی خطاهای نوشتاری فارسی آموزان عرب زبان سطح میانی خطاهای واژگانی بر مبنای چارچوب جیمز )

نویسندگان: میترا طاهرزاده , محمود الیاسی , عطیه کامیابی گل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بدون تردید امروزه با توسعه روابط بین المللی میان کشورهای جهان، نیاز به یادگیری زبانهای خارجی باهدف گسترش روابط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بیش از پیش افزایش یافته است. ازآنجایی که جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای اسلامی شیعه مذهب است، بسیاری از دانشجویان کشورهای اسلامی عرب زبان برای آشنایی هرچه بیشتر با مبانی واصول فقه شیعه به این کشور سفر می کنند و ازهمین رو، یادگیری زبان فارسی اهمیت و ضرورت بیشتری پیدا کرده است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی خطاهای واژگانی فارسی آموزان عرب زبان یمنی در زمان یادگیری زبان فارسی و بررسی آنهاست. جیمز (1998)در موضوع تحلیل خطا، خطاها را به چهار گروه اصلی یعنی خطاهای املایی، مکانیکی، واژگانی و ) دستوری (ساختواژی و نحوی، تقسیم و در دو سطح جوهری و متنی طبقه بندی میکند. خطاهای واژگانی مورد بررسی در این پژوهش به دو نوع صوری و معنایی تقسیم میشود؛ همچنین این خطاها براساس دو منشأ درون زبانی و میان زبانی نیز بررسی شدهاند. در پژوهش حاضر، تکالیف نوشتاری انشاهای 13 نفر از مردان فارسی آموز عرب زبان یمنی 18 تا 30 ساله در سطح میانی که مدت تقریباً هفت ماه در مرکز بینالمللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد مشغول فراگیری زبان فارسی بوده اند، مورد بررسی قرار گرفته، و راهکارهایی برای بهبود آموزش واژگان به فارسیآموزان ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بیشتر خطاها در حوزه روابط معنایی و کاربرد واژگان هم معنا رخ میدهد که دارای منشأ درون زبانی اند.

کلمات کلیدی

, تحلیل خطاها, خطاهای واژگانی, خطاهای درون زبانی, خطاهای میان زبانی, فارسی آموزان عرب زبان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055432,
author = {طاهرزاده, میترا and الیاسی, محمود and کامیابی گل, عطیه},
title = {بررسی خطاهای نوشتاری فارسی آموزان عرب زبان سطح میانی خطاهای واژگانی بر مبنای چارچوب جیمز},
booktitle = {سوّمین همایش ملّی زبانشناسی و آموزش زبان فارسی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تحلیل خطاها، خطاهای واژگانی، خطاهای درون زبانی، خطاهای میان زبانی، فارسی آموزان عرب زبان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خطاهای نوشتاری فارسی آموزان عرب زبان سطح میانی خطاهای واژگانی بر مبنای چارچوب جیمز
%A طاهرزاده, میترا
%A الیاسی, محمود
%A کامیابی گل, عطیه
%J سوّمین همایش ملّی زبانشناسی و آموزش زبان فارسی
%D 2016

[Download]