ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران , 2016-02-16

عنوان : ( ارزیابی رگرسیونی دمای خروجی دود بر حسب پارامتر دور و بار موتور احتراق داخلی )

نویسندگان: عباس روحانی , حسین پورصباغ رکن ابادی , محمد طبسی زاده , حمید نادران طحان , سید مصطفی آقامیرسلیم , سید محمد جعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله پایش وضعیت موتور احتراق داخلی به روش دمانگاری از طریق داده های آزمایشگاهی انجام شدااین روش بده دلیل غیرتماسی بودن، کاربرد گستردهای در بین روشهای پایش وضعیت دارد. در این پژوهش با تغییرات مقادیر دور و بار موتور و ثابت نگهداشتن سایر متغیرها در حالت استاناارد مشاهاه گردیا که با افزایش بدار و دور بودورت اااگانده دمدای مجراهای خروای دود افزایش مییابا. با تواه به رابطة دما با مقادیر دور و بار مال رگرسیونی برازش شا تا بدا در اختیدار داشتن دو متغیر، متغیر سوم قابل محاسبه باشا. به عبارت دیگر با در اختیار داشتن این مجموعه احتمدال سدتمت موتدور ارزیابی می شود. انحراف دمای خروای دود در هر دور و بار از حالت استاناارد برازش شاه، وضعیت ستمت موتدور پدایش می شود.

کلمات کلیدی

, پایش وضعیت, موتور احتراق داخلی, ارزیابی رگرسیونی, احتمال ستمت موتور, ترموگرافی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055433,
author = {روحانی, عباس and پورصباغ رکن ابادی, حسین and طبسی زاده, محمد and حمید نادران طحان and سید مصطفی آقامیرسلیم and سید محمد جعفری},
title = {ارزیابی رگرسیونی دمای خروجی دود بر حسب پارامتر دور و بار موتور احتراق داخلی},
booktitle = {ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پایش وضعیت، موتور احتراق داخلی، ارزیابی رگرسیونی، احتمال ستمت موتور، ترموگرافی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی رگرسیونی دمای خروجی دود بر حسب پارامتر دور و بار موتور احتراق داخلی
%A روحانی, عباس
%A پورصباغ رکن ابادی, حسین
%A طبسی زاده, محمد
%A حمید نادران طحان
%A سید مصطفی آقامیرسلیم
%A سید محمد جعفری
%J ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
%D 2016

[Download]